Pielęgniarka lub położna z Ukrainy z przynajmniej 3 letnim doświadczeniem

Uzyskaj warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (samodzielne wykonywanie zawodu)

Kto może skorzystać?

Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz dyplom pielęgniarki lub położnej i 3 – letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach

KROK 1: Uzyskaj zgodę Ministra Zdrowia

Warunki, jakie musisz spełnić:

 1. posiadać dyplom pielęgniarki lub położnej wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej;
 4. wykazywać nienaganną postawę etyczną;
 5. posiadać 3 – letnie doświadczenie zawodowe uzyskane w ostatnich 5 latach;

Gdzie mogę wykonywać zawód pielęgniarki/położnej:

W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić

Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia według dostępnego wzoru (sprawdź załączniki na dole strony), pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu) oraz załączyć wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty (ponumeruj załączone dokumenty według liczby porządkowej wskazanej we wniosku, tłumaczenia dokumentów oznacz literą a):

 1. dyplom pielęgniarki lub położnej, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów;

UWAGA: Osoby,  które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dyplomu pielęgniarki lub położnej, mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

 1. oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych" (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);
 2. wydany przez lekarza dokument poświadczający, że Twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej.  Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego państwa pochodzenia, (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);
 3. poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:
 • Oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis), oraz
 • dokument (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi pielęgniarka/położna): potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód pielęgniarki lub położnej.

W przypadku trudności z pozyskaniem tego dokumentu, należy złożyć oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie jest możliwe uzyskanie dokumentu potwierdzającego niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydanego przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonywałam lub wykonuję zawód z powodu………… (wskazać powód)”

(oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis).

 1. dokument wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym był wykonywany zawód lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia np. świadectwa pracy.

UWAGA: Osoby, które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokument/dokumenty w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). Jeżeli osoby te nie posiadają wszystkich, lub żadnych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia - mogą złożyć oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

Potrzebny będzie także dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości) oraz w przypadku korzystania ze zwolnień dotyczących formy dokumentów opisanych powyżej w kolorze czerwonym dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską.

Wymagania jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie dokumenty do Ministra Zdrowia

Dołącz tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych wykonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326), w szczególności wymienione powyżej dyplomy. LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH. 

Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątki wskazane powyżej w punkcie 1 i 5.

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek wraz z dokumentacją

Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa (adres ten sam)

Przebieg postępowania

 1. Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej w podmiocie leczniczym. Zgodę wydaje się w formie decyzji administracyjnej, której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu natychmiast po jej wydaniu;
 2. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów Ministerstwo będzie się z Tobą kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia;
 3. Minister Zdrowia wyśle niezwłocznie po podjęciu decyzji jej skan na wskazany we wniosku adres e-mail oraz prześle pocztą oryginał decyzji na wskazany adres do korespondencji;

Ile zapłacisz za wydanie decyzji?

Usługa jest bezpłatna.

KROK 2: Uzyskaj prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

 1. Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną, udaj się do okręgowej izby pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu. 
 2. Po okazaniu decyzji Ministra Zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyzna Ci prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „prawo wykonywania zawodu położnej”. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej”, w terminie 7 dni (lub 14 dni w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia. 
 3. Jeżeli okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmówiła wydania prawa wykonywania zawodu lub upłynął bezskutecznie termin na jego przyznanie (7 lub 14 dni) możesz wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia do czasu otrzymania uchwały okręgowej rady pielęgniarek
  i położnych. Jeżeli okręgowa rada pielęgniarek i położnych odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia pod warunkiem, że w terminie 14 dni od otrzymania odmowy przyznania prawa wykonywania zawodu złożysz odwołanie do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 4. Jeżeli Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych utrzyma w mocy uchwałę o odmowie przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych złożysz skargę na tą uchwałę do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

KROK 3: Zatrudnienie w podmiocie leczniczym

 1. W przypadku zgody Ministra Zdrowia na samodzielne wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej oraz przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu, uprawniającego  do samodzielnego wykonywania zawodu, przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będziesz wykonywać zawód pod nadzorem odpowiednio pielęgniarki albo położnej;
 2. Na podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód w dowolnym podmiocie leczniczym;
 3. Prawo wykonywania zawodu na powyższych zasadach może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 5 lat, bez możliwości jego przedłużenia;
 4. Przekazane przez Ciebie dokumenty do wniosku zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie).
 5. Zgłoś Ministrowi Zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres zostałeś zatrudniony w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Zgłoszenia dokonaj na adres e-mail: [email protected]. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Zdrowia.

Materiały

 1. Wykaz niezbędnych załączników.docx 0.02MB
 2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody Ministra Zdrowia - warunkowe bez dośw.docx 0.03MB
 3. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. Orzeczenie o stanie zdrowia
 5. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną pielęgniarki
 6. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

Gdzie uzyskasz pomoc?

napisz na adres [email protected]