Ratownicy medyczni

Minister Zdrowia może wyrazić zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego z Ukrainy osobie, która posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.

Zgoda na wykonywanie zawodu ratownika medycznego wydana w tym trybie zachowuje ważność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty jej wydania i wygasa w przypadkach określonych w ustawie. Nie będzie można przedłużyć zgody na kolejny okres, ani wydać nowej zgody na wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jej wydania. Po upływie tego okresu ratownik medyczny będzie mógł wykonywać zawód w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Osoba, która otrzymała zgodę przez ministra właściwego do spraw zdrowia wykonuje czynności zawodowe pod nadzorem ratownika medycznego albo lekarza, wyznaczonego przez kierownika podmiotu leczniczego.

W skrócie:

  1. Zgodnie z uproszczoną procedurą ratownik medyczny może otrzymać zgodę na wykonywanie zawodu do 5 lat, w tym czasie powinien uznać swoje kwalifikacje aby otrzymać prawo wykonywania zawodu bez ograniczeń.
  2. Zgodnie z uproszczoną procedurą przez cały okres zatrudnienia placówka medyczna powinna wyznaczyć opiekuna, który pełni nadzór nad ratownikiem medycznym. Nadzór jest wymagany dopóki ratownik pracuje na podstawie uproszczonej procedury. W celu rozpoczęcia pracy bez nadzoru ratownik powinien uznać swoje kwalifikacje. 
  3. Posiadając zgodę Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu zgodnie z uproszczoną procedurą ratownik medyczny pracując w placówce medycznej może rozpocząć uznawanie swoich kwalifikacji.

Uznawanie kwalifikacji ratownika medycznego w skrócie (procedura odpłatna):

  1. Należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego. 
  2. Na podstawie złożonych dokumentów jest stwierdzane czy dana osoba powinna odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności.
  3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o uznaniu kwalifikacji ratownik zostanie wezwany do weryfikacji znajomości języka polskiego na poziomie komunikatywnym i pozwalającym wykonywać zawód.

Ratownik medyczny pracujący zgodnie z uproszczoną procedurą w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu bez nadzoru powinien uznać swoje kwalifikacje w Polsce. Więcej informacji na ten temat znajduje się  TU.

W przypadku powzięcia przez Ministra Zdrowia wiarygodnych informacji, zgodnie z którymi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez danego ratownika medycznego stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów, Minister Zdrowia cofa temu ratownikowi medycznemu zgodę. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Felczer, który w swoim kraju pracował jako ratownik medyczny może w Polsce ubiegać się o zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego.

Więcej informacji na temat uproszczonej procedury znajduje się w zakładce:  Ratownicy medyczni