Ratownicy medyczni

Od 30.12.2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające – na nowych dodatkowych zasadach– podejmowanie pracy w Polsce przez ratowników medycznych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania swoich zawodów w krajach niebędących członkami UE.

Infografika UA - kliknij

Infografika RU - kliknij

Ratownik medyczny, który uzyskał kwalifikacje zawodowe poza terytorium UE i spełnia następujące warunki:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie złożone przez ratownika medycznego),
2. wykazuje się odpowiednim stanem zdrowia (dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku będzie stosowne zaświadczenie od lekarza upoważnionego do przeprowadzania badań lekarskich pracowników),
3. posiada:

a) dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego, lub

b) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań  o których mowa w art. 11 ust. 1   (ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm. s.19) uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających udzielnie zgody, będzie mógł ubiegać się o udzielenie przez Ministra Zdrowia zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego w Polsce.

Uzyskanie zgody Ministra Zdrowia będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o wydanie wizy w celu wykonywania pracy na terytorium RP.

Pamiętaj! 
W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Minister Zdrowia może wyrazić zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego osobie, która posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.

Zgoda na wykonywanie zawodu ratownika medycznego wydana w tym trybie zachowuje ważność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty jej wydania i wygasa w przypadkach określonych w ustawie. Nie będzie można przedłużyć zgody na kolejny okres, ani wydać nowej zgody na wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jej wydania. Po upływie tego okresu ratownik medyczny będzie mógł wykonywać zawód w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Osoba, która otrzymała zgodę przez ministra właściwego do spraw zdrowia wykonuje czynności zawodowe pod nadzorem ratownika medycznego albo lekarza, wyznaczonego przez kierownika podmiotu leczniczego.

W skrócie:

  1. Zgodnie z uproszczoną procedurą ratownik medyczny może otrzymać zgodę na wykonywanie zawodu do 5 lat, w tym czasie powinien uznać swoje kwalifikacje aby otrzymać prawo wykonywania zawodu bez ograniczeń.
  2. Zgodnie z uproszczoną procedurą przez cały okres zatrudnienia placówka medyczna powinna wyznaczyć opiekuna, który pełni nadzór nad ratownikiem medycznym. Nadzór jest wymagany dopóki ratownik pracuje na podstawie uproszczonej procedury. W celu rozpoczęcia pracy bez nadzoru ratownik powinien uznać swoje kwalifikacje. 
  3. Posiadając zgodę Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu zgodnie z uproszczoną procedurą ratownik medyczny pracując w placówce medycznej może rozpocząć uznawanie swoich kwalifikacji.

Uznawanie kwalifikacji ratownika medycznego w skrócie (procedura odpłatna):

  1. Należy złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu ratownika medycznego. 
  2. Na podstawie złożonych dokumentów jest stwierdzane czy dana osoba powinna odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności.
  3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o uznaniu kwalifikacji ratownik zostanie wezwany do weryfikacji znajomości języka polskiego na poziomie komunikatywnym i pozwalającym wykonywać zawód.

Ratownik medyczny pracujący zgodnie z uproszczoną procedurą w celu uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu bez nadzoru powinien uznać swoje kwalifikacje w Polsce. Więcej informacji na ten temat znajduje się  TU.

W przypadku powzięcia przez Ministra Zdrowia wiarygodnych informacji, zgodnie z którymi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez danego ratownika medycznego stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów, Minister Zdrowia cofa temu ratownikowi medycznemu zgodę. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej, której nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić?

Złóż do Ministerstwa Zdrowia własnoręcznie podpisany wniosek lub wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (według dostępnego wzoru, pamiętaj podaj w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu)

Uwaga: W celu przyspieszenia procedury wydania decyzji dot. możliwości wykonywania zawodu ratownika medycznego, do wniosku oraz wszystkich niezbędnych dokumentów dołącz  zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Zgoda ta pozwoli na komunikowanie się z Tobą za pomocą narzędzi komunikowania się na odległość co znacznie przyspieszy procedurę wydania decyzji i skróci czas w przypadku uzupełnienia braków formalnych we wniosku oraz wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty:

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych (oświadczenie powinno zawierać nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis)

Wydany przez lekarza dokument poświadczający, że posiadasz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zadań zawodowych (o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym). Dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania (co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania). Dokument może pochodzić zarówno od lekarza polskiego, jak i lekarza z państwa pochodzenia, wtedy jednak musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokument potwierdzający kwalifikacje:                                         

1. dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub   

2. dokument wydany przez właściwy organ (dotychczasowego pracodawcę, organ samorządu zawodowego) poświadczający posiadanie co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (str. 19) Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn. zm.), uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku.   (Dokument powinien zawierać opis wykonywanych zadań które są zgodne z wykazem zadań w art. 11 ust. 1  ww. ustawy).

3.W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, Minister Zdrowia może udzielić zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego osobie,  która posiada doświadczenie krótsze niż 3 lata jednak nie krótsze niż rok.

 Dołącz tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326).  LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH).  

Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów Ministerstwo Zdrowia skontaktuje się z  Tobą i wezwie do jego uzupełnienia.

Nadesłane dokumenty w formie papierowej zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany we wniosku adres korespondencyjny.

Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów oraz ewentualnej opinii konsultanta krajowego w formie decyzji administracyjnej wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego.

W przypadku konieczności uwierzytelnienia i zalegalizowania dokumentu przez konsula albo opatrzenia go apostille przez właściwy organ państwa o tym, która procedura będzie musiała być zastosowana decyduje to, który kraj wydał dany dokument:

  • jeżeli dyplom został wydany w państwie będącym stroną Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (wykaz tych krajów znajdziesz TUTAJ) musisz wystąpić o wydanie do niego apostille we właściwym urzędzie państwa, w którym dokument został wydany (wykaz tych urzędów znajdziesz TUTAJ).
  • jeżeli dyplom został wydany w państwie nie będącym stroną tej Konwencji będziesz musiał wystąpić o jego uwierzytelnienie we właściwym urzędzie państwa, w którym dokument został wydany (najczęściej jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych),  a następnie o jego legalizację w polskim konsulacie. Jeżeli złożysz do konsula wniosek o zalegalizowanie dokumentu (np. dyplomu) czynność ta będzie podlegała dodatkowej opłacie. Informacje o tym znajdziesz na stronie właściwego konsulatu – wybierz opcje „Informacje konsularne” - „Informacje ogólne” - „Opłaty konsularne”.

Należy zadbać, by dokumenty były kompletne, co przyspieszy uzyskanie decyzji. Wykaz wymaganych dokumentów znajdziesz na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Gdzie złożyć wniosek z wymaganymi dokumentami?

Wniosek możesz:

     1. wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa,

      2. złożyć osobiście za pośrednictwem osoby upoważnionej  w Biurze Podawczym Ministerstwa Zdrowia, lub

  • Osoba upoważniona do składania dokumentów w imieniu osoby składającej musi przedstawić do wglądu dokument potwierdzający jej tożsamość oraz upoważnienie do składania dokumentów w Biurze Podawczym Ministerstwa (kliknij aby pobrać szablon upoważnienia)

  3. złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul przesyła elektronicznie odwzorowane dokumenty do ministra właściwego do spraw zdrowia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub

     4. podpisany podpisem elektronicznym wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, możesz wysłać przez ePUAP.

Materiały

zał. 1 Wniosek o wyrażenie zgody przez Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zał​_1​_​_Wniosek​_o​_wyrażenie​_zgody​_przez​_Ministra​_Zdrowia​_na​_wykonywanie​_zawodu​_ratownika​_medycznego​_na​_terytorium​_Rzeczypospolitej​_Polskiej.docx 0.03MB

zał. 2 - Oświadczenie o czynnościach Prawnych
zał​_2​_-​_Oświadczenie​_o​_czynnościach​_Prawnych.docx 0.01MB

zał. 3 - Zgoda na otrzymywanie pism w formie elektronicznej
zał​_3​_-​_Zgoda​_na​_otrzymywanie​_pism​_w​_formie​_elektronicznej.docx 0.01MB

Podstawa prawna

USTAWA z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. 2020 poz. 2401 )