Pielęgniarki i położne

Na podstawie obecnych  przepisów można wymienić dwie ścieżki do rozpoczęcia pracy w Polsce na nowych dodatkowych zasadach przez pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania swoich zawodów w krajach niebędących członkami UE:

I. Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej w Polsce. Procedura tylko dla medyków z Ukrainy.

Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów  wyraża zgodę w formie decyzji administracyjnej lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej w tym okresie.  Minister Zdrowia w decyzji  wskazuje, czy pielęgniarka lub położna może wykonywać zawód samodzielnie, czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

W przypadku posiadania przez pielęgniarkę lub położną, co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, jako pielęgniarka lub położna, uzyskanego w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, może uzyskać zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu.

W przypadku niespełniania powyższego warunku, pielęgniarka lub położna może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

Przed wydaniem decyzji administracyjnej Minister Zdrowia może także zasięgnąć opinii konsultanta krajowego w danej dziedzinie pielęgniarstwa  lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa, na obszarze województwa, gdzie pielęgniarka  lub położna  zamierza wykonywać zawód.

 Okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce planowanego zatrudnienia wydaje decyzje o przyznaniu warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub warunkowego prawa wykonywania zawodu położnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce.

Po okazaniu decyzji ś od Ministra Zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej/ położnego ”.

W powyższych dokumentach okręgowa rada pielęgniarek i położnych zamieszcza adnotację, że dane prawo wykonywania zawodu jest prawem warunkowym oraz wskazuje, czy dana pielęgniarka albo położna może wykonywać zawód samodzielnie, czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

Pielęgniarka albo położna, posiadająca warunkowe prawo wykonywania zawodu, uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu, przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje zawód pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

II. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w Polsce. 

W tym wypadku placówka medyczna musi wystawić :

Zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające deklarację określającą wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnych z posiadanym wykształceniem.

Dokument/promesa wydany przez podmiot leczniczy, który deklaruje zatrudnienie pielęgniarki lub położnej , która uzyskała kwalifikacje poza terytorium UE zawierający:

  1. Imię i nazwisko osoby
  2. Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego
  3. Czas planowanego zatrudnienia
  4. Wskazanie zakresu czynności zawodowych zgodnych z posiadanym przez pielęgniarkę lub położną wykształceniem Oryginał dokumentu wraz z naniesionym podpisem uprawnionej osoby oraz pieczęcią podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce.

Wzór zaświadczenia/promesy 

Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów wyraża zgodę w formie decyzji administracyjnej lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Przed wydaniem decyzji administracyjnej Minister Zdrowia może także zasięgnąć opinii konsultanta krajowego właściwego w dziedzinie pielęgniarstwa lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa, na obszarze województwa, gdzie pielęgniarka  lub położna  zamierza wykonywać zawód.

Okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa ze względu na miejsce planowanego zatrudnienia przyznaje prawo wykonywania zawodu na wskazany w decyzji określony zakres czynności zawodowych oraz okres i miejsce ich wykonywania. Po okazaniu decyzji od Ministra Zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/ położnej/ położnego*) i wpisuje pielęgniarkę albo położną do rejestru (o którym mowa w art. 48 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).

*w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych