Lekarze

W dniu 30.12.2020 r. nastąpiła nowelizacja obowiązujących przepisów w związku, z czym lekarze/lekarze dentyści, pielęgniarki i pielęgniarze oraz ratownicy medyczni spoza UE mogą rozpocząć pracę w polskich placówkach medycznych na nowych dodatkowych uproszczonych zasadach.

Lekarz/ lekarz dentysta spoza UE może:

I. Uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu medyka z Ministerstwa Zdrowia (praca we wszystkich placówkach medycznych).

II. Uzyskać prawo warunkowego wykonywania zawodu medyka (praca głównie w placówkach Covidowych/ szpitalach jednoimiennych z możliwością przeniesienia do innej).

Porównanie procesu specjalizacji lekarzy w Polsce, Ukrainie i Białorusi - kliknij aby przeczytać.

I. Placówka medyczna aby zatrudnić lekarza/lekarza dentystę ze zgodą na wykonywanie zawodu spoza UE musi wykonać następujące czynności:

1. Znaleźć pracownika– nasz portal umożliwia wystawienie ofert pracy, przedstawienie ich medykom z zagranicy (oferty pracy) oraz pomoc doradczą w ustawie covidowej i zasadach zatrudnienia medyków spoza UE. Medycy aplikują na wystawione oferty pracy bezpośrednio do placówki medycznej. Wszystko jest bezpłatne.

2. Przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną.

3. Wydać zaświadczenie zawierające deklaracje określającą wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnych z wskazanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny. Kliknij aby pobrać przykładowy szablon oświadczenia/promesy.

Po uzyskaniu zaświadczenia od placówki medycznej kandydat składa wniosek i komplet dokumentów do MZ w celu uzyskania zgody wykonywanie zawodu w procedurze uproszczonej, rozpatrzenie trwa od 1-do 2 miesięcy, na podstawie uzyskanej zgody może pracować w zawodzie tylko w jednostce która była wskazana w zaświadczeniu.

5. Wyznaczyć opiekuna dla nowo zatrudnionego lekarza. Zatrudniony wykonuje świadczenia zdrowotne przez okres 1 roku pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego przez kierownika podmiotu. Po okresie 1 roku nie jest wymagana dalsza opieka.

Więcej o zaświadczeniu:

Zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające deklarację określającą wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

Dokument/promesa wydany przez podmiot, który deklaruje zatrudnienie lekarza, który uzyskał kwalifikacje poza terytorium UE zawierający:

1. Imię i nazwisko osoby

2. Wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego

3. Czas planowanego zatrudnienia

4. Zakres realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnych z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny. Oryginał dokumentu wraz z naniesionym podpisem uprawnionej osoby oraz pieczęcią podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce.

Kliknij aby pobrać przykładowy szablon oświadczenia/promesy.

II. Prawo warunkowego wykonywania zawodu Lekarza/Lekarza dentysty

1. Lekarz bez specjalizacji -Osoba która posiada dyplom lekarza albo lekarza dentysty, potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letnich studiów, poza terytorium UE w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii może ubiegać się o wyrażenie zgody przez Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz przyznanie przez Okręgową Radę Lekarską warunkowego prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty.

Lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce, nie będzie mógł w Polsce wykonywać zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 – chyba, że uzyska na to dodatkową zgodę Ministra Zdrowia. Lekarz będzie zobowiązany do pracy pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty (przez cały okres zatrudnienia).

2. Lekarz ze specjalizacją -Osoba która posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium UE w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii może ubiegać się o wyrażenie zgody przez Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz przyznanie przez Okręgową Radę Lekarską warunkowego prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty.

Lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce przez pierwsze 3 miesiące będzie wykonywał zawód pod nadzorem, nie będzie mógł w Polsce wykonywać zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 – chyba, że uzyska na to dodatkową zgodę Ministra Zdrowia.