Porównanie procesu specjalizacji lekarzy w Polsce, Ukrainie i Białorusi

 

Tabela. Porównanie drogi specjalizacji lekarskiej w Polsce, Ukrainie i Białorusi
Polski Lekarz

KSZTAŁCENIE WYŻSZE 6 LAT jednolity program dla wszystkich studentów i obejmuje coroczne, miesięczne, bezpłatne praktyki wakacyjne.

Absolwent wydziału lekarskiego otrzymuje tytuł lekarza, dyplom nie uprawnia go jednak do pracy w zawodzie. Aby uzyskać pełne prawo wykonywania zawodu, należy spełnić jeszcze dwa warunki:

·Uzyskać pozytywny wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego ,

· ukończyć trzynastomiesięczny staż podyplomowy.

13 MIESIĘCZYNY STAŻ PODYPLOMOWY INTERNATURA w czasie jego trwania lekarz otrzymuje „ograniczone prawo wykonywani zawodu”. W tym czasie również lekarz zdaje Lekarski Egzamin Końcowy (LEK), który:

·       Pozwala na otrzymanie pełnego prawa wykonywania zawodu,

·       ma wpływ na proces rekrutacji na wybraną przez lekarza specjalizację.

Stażysta pracuje pod nadzorem, z ograniczonymi uprawnieniami, w podstawowych dziedzinach medycyny, takich jak poradnia medycyny rodzinnej, a także oddziały szpitalne: pediatrii, chorób wewnętrznych, chirurgii czy psychiatrii.

Po egzaminie i stażu zostaje lekarzem bez specjalizacji z pełnym prawem wykonywania zawodu. Może pracować jako lekarz ogólny (np. w przychodni).

SPECJALIZACJA TRWAJĄCA 4-6 LAT (w zależności od wybranej specjalności) REZYDENTURA

W tym czasie lekarz pod opieką wykonuje praktycznie wszystkie zadania specjalisty w celu zdobycia tytułu SPECJALISTY.

Ukraiński Lekarz

KSZTAŁCENIE WYŻSZE 6 LAT - jednolity program dla wszystkich studentów.

INTERNATURA (1-3 LATA)staż specjalizacyjny. Na tym etapie Lekarz zdobywa specjalizację poprzez zajęcia i praktyki związane wyłącznie z daną specjalizacją.

Po internaturze lekarz uzyskuje dyplom specjalisty. Posiada pełne prawo wykonywania zawodu lekarza ze specjalizacją.

ORDYNATURA (DO 3 LAT) -   nieobowiązkowe podwyższanie kwalifikacji w danej specjalizacji, potrzebna na stanowiska kierownicze w placówkach medycznych.

PODWYŻSZANIE KWALIFIKACJI - po uzyskaniu specjalizacji co 5 lat lekarz podwyższa swoje kwalifikacje specjalizacyjne po przez atestację.

Atestacja – co 5 lat komisja bierze pod uwagę doświadczenie lekarza (przeprowadzone zabiegi itd.), egzamin i w momencie uzyskania pozytywnej odpowiedzi wydaje dokument potwierdzający podwyższenie kwalifikacji.

Po pierwszych 5 latach lekarz przystępuję do egzaminu, po którego zdaniu uzyskuje kwalifikacje II stopnia, po kolejnych 5 latach I stopnia i po kolejnych 5 latach otrzymuje Najwyższą Kategorię.

 

Białoruski Lekarz

KSZTAŁCENIE WYŻSZE 6 LAT 5 lat jednolity program dla wszystkich studentów. Na 6 roku studenci rozpoczynają SUBORDYNATURĘ. Czyli zostaje wybrana konkretna specjalizacja, a zajęcia na uczelni są bardziej wyspecjalizowane w zależności od wyboru.

ROCZNA INTERATURA- staż specjalizacyjny. Na tym etapie lekarz zdobywa specjalizację poprzez zajęcia i praktyki związane wyłącznie z daną specjalizacją.

Po internaturze lekarz uzyskuje dyplom specjalisty (tzw. Młody specjalista). Posiada pełne prawo wykonywania zawodu lekarza ze specjalizacją.

PODWYŻSZANIE KWALIFIKACJI - po pierwszych 2 latach stażu pracy w specjalizacji lekarz bierze udział w około miesięcznym kursie specjalizacyjnym (w zależności od wybranej specjalizacji), po którym przystępuje do egzaminu, po którego zdaniu uzyskuje kwalifikacje II stopnia, po kolejnych 3 latach I stopnia. Po kolejnych 3 latach otrzymuje Najwyższą Kategorię.

Czyli stopnie kwalifikacyjne uzyskuję się zgodnie ze stażem pracy na danej specjalizacji:

II stopnia - po dwuletnim stażu pracy (wlicza się w to roczna internatura).

I stopnia - po pięcioletnim stażu pracy.

Najwyższa Kategoria - po 8 letnim stażu pracy.

Podczas podnoszenia kwalifikacji lekarz zobowiązany jest wziąć udział w co najmniej 80 godzinnym kursie specjalizacyjnym.

Kliniczna ordynatura jest to jedna z wyższych form podwyższenia kwalifikacji specjalisty, ale nie jest obowiązkowa.

Poniżej znajdziesz informacje skierowane do lekarza z Ukrainy i Białorusi

WAŻNE dla lekarza z Ukrainy

Internatura na Ukrainie i staż podyplomowy w Polsce (internatura) nie jest tym samym. Ukraińska internatura jest procesem zdobywania specjalizacji, zajęcia i praktyka są wyłącznie związane z daną specjalizacją. Staż podyplomowy w Polsce jest również  od razu po studiach, trwa 13 miesięcy, jednak nie jest ukierunkowany na konkretną specjalizację. W Polsce Podczas stażu podyplomowego lekarz jest zapoznany ze wszystkimi specjalizacjami lekarskimi i w każdym oddziale z każdej specjalizacji ma zajęcia, dopiero po stażu decyduje się na konkretną specjalizację.

Zgodnie z polskimi przepisami Ukraiński lekarz po internaturze nie może zostać uznany jako lekarz ze specjalizacją. Lekarze aby potwierdzić swoje specjalizacje winni przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające program ich specjalizacji oraz uzyskane stopnie specjalizacji.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia specjalizacji (nie jest wymagany w warunkowej procedurze):

 1. Dyplom specjalisty
 2. Dokument potwierdzający uzyskanie kolejnego stopnia specjalizacji
 3. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia specjalizacyjnego odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. Wydany przez właściwy organ dokument (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) poświadczający, odbycie szkolenia specjalizacyjne odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Dokument ten  powinien określać, przede wszystkim:
   1. liczbę zrealizowanych procedur medycznych,
   2. liczbę godzin zrealizowanego szkolenia specjalizacyjnego,
   3. zakres tematyczny realizowanych szkoleń/kursów w ramach szkolenia specjalizacyjnego,
   4. ewentualnie elementy dodatkowe inne niż wymienione w pkt I-III.
   5. Wydane przez właściwy organ ewentualne inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji zawodowych.

WAŻNE dla lekarza z Białorusi

Internatura na Białorusi i staż podyplomowy w Polsce (internatura) nie jest tym samym. Białoruska internatura jest procesem zdobywania specjalizacji, zajęcia i praktyka są wyłącznie związane z daną specjalizacją. Staż podyplomowy w Polsce jest również  od razu po studiach, trwa 13 miesięcy, jednak nie jest ukierunkowany na konkretną specjalizację. W Polsce Podczas stażu podyplomowego lekarz jest zapoznany ze wszystkimi specjalizacjami lekarskimi i w każdym oddziale z każdej specjalizacji ma zajęcia, dopiero po stażu decyduje się na konkretną specjalizację.

Zgodnie z polskimi przepisami Białoruski lekarz po internaturze nie może zostać uznany jako lekarz ze specjalizacją. Dopiero lekarz ze specjalizacją II stopnia może zostać uznany jako lekarz ze specjalizacją. Lekarze aby potwierdzić swoje specjalizacje winni przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające program ich specjalizacji oraz uzyskane stopnie specjalizacji.

Dokumenty wymagane do potwierdzenia specjalizacji(nie jest wymagany w warunkowej procedurze):

 1. Dyplom specjalisty
 2. Dokument potwierdzający uzyskanie kolejnego stopnia specjalizacji
 3. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia specjalizacyjnego odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej:
  1. Wydany przez właściwy organ dokument (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) poświadczający, odbycie szkolenia specjalizacyjne odpowiadającego w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. Dokument ten  powinien określać, przede wszystkim:
    1. liczbę zrealizowanych procedur medycznych,
    2. liczbę godzin zrealizowanego szkolenia specjalizacyjnego,
    3. zakres tematyczny realizowanych szkoleń/kursów w ramach szkolenia specjalizacyjnego,
    4. ewentualnie elementy dodatkowe inne niż wymienione w pkt I-III.
    5. Wydane przez właściwy organ ewentualne inne dodatkowe dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji zawodowych.