FAQ

1. Jak odwołać się od negatywnej decyzji Okręgowej Izby Lekarskiej/ Pielęgniarskiej?

Negatywną decyzję należy przesłać do Ministerstwa Zdrowia (MZ) na adres poczty elektronicznej (najlepiej na adres osoby, od której otrzymano decyzję MZ). Następnie lekarz otrzymuje wniosek do wypełnienia i odesłania do MZ.

2. Czy okres pracy medyka w ramach uproszczonej procedury może być wliczony do okresu stażowego niezbędnego do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu? Czy medyk będzie musiał po pracy na uproszczonej procedurze odbyć jeszcze roczny staż aby móc uzyskać pełne prawo wykonywania zawodu (prawo wykonywania zawodu bez ograniczeń)? 

Staż podyplomowy jest realizowany na podstawie programu stażu podyplomowego.

Minister Zdrowia może uznać wyłącznie staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej (decyzje wydaje Minister Zdrowia - wniosek składa się do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego). 

Minister Zdrowia nie zajmuje się uznawaniem stażu podyplomowego lub programu stażu realizowanego w Polsce. W tym celu należy zwrócić się do OIL.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/zdrowie/wykonywanie-zawodu-bez-zadnych-ograniczen

3. Czy Lekarz dentysta (inaczej lekarz stomatolog)  może składać wniosek o uzyskanie prawa wykonywania zawodu dla lekarzy dentystów ze specjalizacją?

Nie, gdyż nie ma specjalizacji. Może ubiegać się o warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce.

4. Czy wykształcony ukraiński felczer może w Polsce ubiegać się o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki?

Nie.

5. Czy wykształcony ukraiński felczer może w Polsce ubiegać się o prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego?

Tak, w przypadku osób, które swoje kwalifikacje nabyły na Ukrainie podstawą do wydania zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego w Polsce jest m.in. posiadanie przez nich doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PRM.

6. Czy podmiot leczniczy musi weryfikować specjalizacje lekarzy?

Podmiot leczniczy nie musi weryfikować specjalizacji uzyskanej przez lekarza cudzoziemca poza UE, dokumenty weryfikowane są przez pracowników Ministerstwa Zdrowia lub ekspertów zewnętrznych.

7. Jaka jest odpowiedzialność medyków korzystających z uproszczonej procedury?

Za błędy popełnione na terenie podmiotu leczniczego odpowiada ten podmiot, jednakże w odpowiedzialności tej może uczestniczyć zarówno opiekun, jak i sam lekarz z wydaną zgodą. Każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie. Lekarz taki może wówczas ponosić odpowiedzialność pracowniczą przed pracodawcą i odpowiedzialność cywilną i karną przed sądami powszechnymi, w zależności od tego do kogo świadczeniobiorca wystąpi z roszczeniem za błędy. Jeżeli taki lekarz otrzyma z OIL pozwolenie wykonywania zawodu i zostanie wpisany do rejestru lekarzy, to również podlega odpowiedzialności zawodowej przez rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i sądem lekarskim.

Lekarz powinien wszystkie czynności wykonywać w uzgodnieniu z opiekunem, a odpowiedzialność za ewentualne błędy rozkłada się wtedy na nich obu.

Etyka lekarska i odpowiedzialność zawodowa lekarzy - KLIKNIJ ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

8. Porównanie procesu specjalizacji lekarzy w Polsce, Ukrainie i Białorusi - kliknij aby przeczytać.

9. Co jeśli lekarz ze zgodą MZ na wykonywanie zawodu uzyska negatywną decyzję Izby Lekarskiej?

 W przypadku gdy okręgowa rada lekarska nie przyzna prawa wykonywania zawodu w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia, lub gdy odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu, do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, medyk może wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji Ministra Zdrowia i jest w tym okresie uznawany za lekarza albo lekarza dentystę posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu.

Lekarz powinien napisać do osoby z MZ prowadzącej jego sprawę, od której otrzymał decyzję o zgodzie na wykonywanie zawodu. Treść wiadomości:

Szanowny Panie/Pani,

Dnia………….. otrzymałem/łam pozytywną decyzję Ministra zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce, numer decyzji: …………. . Dnia …………… wystąpiłem/łam do Okręgowej Izby Lekarskiej w …………………………………., która dnia  …. Odmówiła mi przyznania prawa wykonywania zawodu/ warunkowego prawa wykonywania zawodu. Zwracam się z prośbą o wpis do Centralnego Wykazu Pracowników Medycznych, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702, z późn. zm.), na podstawie decyzji Ministra Zdrowia nr ………………………z dnia ……………… r. oraz nadanie numeru odpowiadającego numerowi prawa wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w art. 7 ust. 13 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.).

Do pisma proszę dołączyć negatywną decyzję Izby Lekarskiej, sygnaturę sprawy MZ lub chociaż nazwisko osoby, która sprawę rozpatrywała i wysłać na adres Ministerstwa Zdrowia.