Ratownik medyczny z Ukrainy

Uzyskaj zgodę na wykonywanie zawodu ratownika medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (informacja dotyczy ratowników medycznych, którzy uzyskali dyplom poza UE)

Kto może skorzystać?

Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego.

KROK 1: Uzyskaj zgodę Ministra Zdrowia

Warunki, jakie musisz spełnić:

 1. posiadać dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub dokumenty potwierdzające co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań zawodowych, o których mowa w art. 11 ust. 1, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających udzielenie zgody.
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu ratownika medycznego;

Gdzie mogę wykonywać zawód ratownika medycznego

W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami  

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić

Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia według dostępnego wzoru (sprawdź załączniki na dole strony), pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu) oraz załączyć wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty (ponumeruj załączone dokumenty według liczby porządkowej wskazanej we wniosku, tłumaczenia dokumentów oznacz literą a):

 1. dyplom wydany poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego lub dokument wydany przez właściwy organ poświadczający posiadanie co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań  o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2053 z późn. zm.), uzyskane w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku.

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dyplomu mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu) lub kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań  o których mowa w art. 11 ust. 1. W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu. 

 1. Dokument zawierający opis wykonywanych czynności zawodowych wydany przez właściwy organ tj. pracodawcę, u którego wnioskodawca wykonywał zadania zawodowe, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2053 z późn. zm.) w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku. 

UWAGA: Osoby,  które po 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego  przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dokumentu zawierającego opis wykonywanych czynności zawodowych mogą przedstawić dokument w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dokumentu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

 1. oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych" (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);
 2. wydany przez lekarza dokument poświadczający, że Twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu ratownika medycznego.  Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego państwa pochodzenia, (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);

Wymagania, jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie dokumenty do Ministra Zdrowia

Dołącz tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych wykonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326), w szczególności wymienione powyżej dyplomy. LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH.

Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątki wskazane powyżej w punkcie 1 i 2.

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek wraz z dokumentacją

Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa (adres ten sam)

Przebieg postępowania

 1. Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego. Zgodę wydaje się w formie decyzji administracyjnej, której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu natychmiast po jej wydaniu;
 2. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów, Ministerstwo będzie się z Tobą kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia;
 3. Minister Zdrowia wyśle niezwłocznie po podjęciu decyzji jej skan na wskazany we wniosku adres e-mail oraz prześle pocztą oryginał decyzji na wskazany adres do korespondencji;

Ile zapłacisz za wydanie decyzji?

Usługa jest bezpłatna.

KROK 2: Zatrudnienie w podmiocie leczniczym

 1. W przypadku zgody Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu ratownika medycznego, będziesz mógł wykonywać zawód pod nadzorem ratownika medycznego albo lekarza, wyznaczonego przez kierownika podmiotu leczniczego u którego zostałeś zatrudniony
 2. Na podstawie zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód w dowolnym podmiocie leczniczym;
 3. Prawo  do wykonywania zawodu ratownika medycznego na powyższych zasadach może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 5 lat, bez możliwości jego przedłużenia;
 4. Przekazane przez Ciebie dokumenty do wniosku zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie).

Materiały

Wzór wniosku o udzielenie zgody - ratownicy
Wzór​_wniosku​_o​_udzielenie​_zgody​_rat​_med.docx 0.03MB

Gdzie uzyskasz pomoc?

napisz na adres: [email protected]