Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Od 30.12.2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające – na nowych dodatkowych zasadach– podejmowanie pracy w Polsce przez pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania swoich zawodów w krajach niebędących członkami UE.

Infografika UA - kliknij

Infografika RU - kliknij

Kto może skorzystać

Każda osoba, niezależnie od obywatelstwa (również Polak), która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i spełnia następujące warunki:

 1. posiada dyplom pielęgniarki lub położnej;
 2. uzyskała zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą
  w Polsce, który zamierza ją zatrudnić,
 3. ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce.

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić

 1. Skontaktuj się z podmiotem leczniczym w Polsce, w którym zamierzasz podjąć pracę
  i uzyskaj zaświadczenie zawierające deklarację określającą wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnych z posiadanym przez Ciebie wykształceniem;
 2. Złóż do Ministra Zdrowia własnoręcznie podpisany wniosek (według dostępnego wzoru, pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu) oraz wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty (ponumeruj załączone dokumenty wg liczby porządkowej wskazanej we wniosku, tłumaczenia dokumentów oznacz literą a):

1) zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające poniższe informacje:
a) Twoje imię i nazwisko;
b) wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, w których możesz podjąć zatrudnienie; 
c) czas planowanego zatrudnienia;
d) Wskazanie zakresu czynności zawodowych zgodnych z posiadanym przez Ciebie wykształceniem;

2) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że wykazujesz znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania powierzonego Ci zakresu czynności zawodowych; (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);

3) oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);

4) wydany przez lekarza dokument poświadczający, że posiadasz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej. Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego  państwa pochodzenia, wtedy jednak musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);

5) poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:

a) dokument 1:

Oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

(oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis).

b)dokument 2 (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi pielęgniarka lub położna):

Dokument potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód pielęgniarki lub położnej;

W przypadku trudności z pozyskaniem tego dokumentu, należy złożyć oświadczenie. Aby pobrać szablon oświadczenia kliknij tu.

6) wydany przez właściwy organ za granicą (np. dotychczasowego pracodawcę lub organ samorządu zawodowego) dokument poświadczający, że posiadasz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka lub położna zdobyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1;

7) dyplom pielęgniarki lub położnej.

Dokument ten musi być zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wydano ten dokument albo opatrzony klauzulą apostille (jeżeli dokument został wydany przez szkołę działającą w systemie szkolnictwa państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej
w Hadze dnia 5 października 1961 r.);

8) wydane przez właściwy organ ewentualne inne dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających zakresowi świadczeń zdrowotnych wskazanych w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

Wymagania jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie dokumenty do Ministra Zdrowia

1. Dołącz tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326).  LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH).  

2. Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Przebieg postępowania

Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów wyraża zgodę w formie decyzji administracyjnej lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.

Przed wydaniem decyzji administracyjnej Minister Zdrowia może także zasięgnąć opinii konsultanta krajowego właściwego w dziedzinie pielęgniarstwa lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa, na obszarze województwa, gdzie pielęgniarka  lub położna  zamierza wykonywać zawód.

Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów Ministerstwo Zdrowia będzie się z Tobą kontaktować i wzywać do jego  uzupełnienia.

Przekazane przez Ciebie dokumenty do wniosku zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia  do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie).

Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną udaj się do okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania prawa wykonywania zawodu na wskazany w decyzji określony zakres czynności zawodowych oraz okres i miejsce ich wykonywania. Po okazaniu decyzji, którą otrzymałeś od Ministra Zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyzna Ci prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/ położnej/ położnego*) i wpisuje pielęgniarkę albo położną do rejestru (o którym mowa w art. 48 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej). 

*w zależności od posiadanych kwalifikacji zawodowych

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż na adres Ministerstwa Zdrowia.

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

albo złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w Biurze Podawczym Ministerstwa,

 • Osoba upoważniona do składania dokumentów w imieniu osoby składającej musi przedstawić do wglądu dokument potwierdzający jej tożsamość oraz upoważnienie do składania dokumentów w Biurze Podawczym Ministerstwa (kliknij aby pobrać szablon upoważnienia)

lub złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul przesyła elektronicznie odwzorowane dokumenty do ministra właściwego do spraw zdrowia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Pamiętaj

 1. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej  zachowuje ważność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty jego wydania i wygasa w przypadkach:

1) uzyskania przez pielęgniarkę albo położną prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie;

2) wydania decyzji, o cofnięciu zgody przez Ministra Zdrowia  na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez daną pielęgniarkę lub położną, w przypadku gdy  stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej;

3) skreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1;

4) upływu czasu, na który zostało wydane;

5) ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego pielęgniarki albo położnej;

6) złożenia przez pielęgniarkę albo położną oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa;

7) śmierci pielęgniarki albo położnej.

Nie będzie można przedłużyć tego prawa na kolejny okres, ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jego wydania.

Po upływie tego czasu pielęgniarka/położna będzie mogła wykonywać zawód w Polsce tylko po nostryfikacji dyplomu lub ukończeniu studiów wyższych I stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

 1. Na podstawie przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym wskazanym w decyzji Ministra Zdrowia.
 1. Na podstawie przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu przez 1 rok będziesz wykonywał świadczenia zdrowotne pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej  wyznaczonej przez kierownika podmiotu, który wydał Ci zaświadczenie.
 2. Podmiot wykonującego działalność leczniczą zatrudnia pielęgniarkę lub położną na podstawie umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż okres do dnia upływu ważności prawa wykonywania zawodu.
 3. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych niezwłocznie po otrzymaniu od podmiotu, który wydał Ci zaświadczenie, informacji o rozwiązaniu z Tobą umowy o pracę, skreśli Cię z rejestru pielęgniarek i położnych, co będzie równoznaczne z wygaśnięciem Twojego prawa wykonywania zawodu.
 4. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy Minister Zdrowia przesyła elektronicznie odwzorowaną decyzję do właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Konsul po otrzymaniu decyzji, wydaje wizę, chyba że zachodzą podstawy do odmowy jej wydania.

Warto wiedzieć

 1. W okresie zatrudnienia na powyższych zasadach, jako osoba, która uzyskała kwalifikacje poza UE, będziesz mógł:

1) przystąpić do nostryfikacji swojego dyplomu na jednej z uczelni w Polsce (jeśli dyplom spełnia warunki określone odrębnymi przepisami prawa) lub

2) rozpocząć studia wyższe I stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

 1. Ubiegając się o uzyskanie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej, dyplom pielęgniarki lub położnej lub jego duplikat powinien zostać uwierzytelniony a następnie zalegalizowany przez konsula albo opatrzony apostille przez właściwy organ państwa, w którym dokument ten został wydany. O tym, która procedura będzie musiała być zastosowana decyduje to, który kraj wydał dany dokument:
  • jeżeli dyplom został wydany w państwie będącym stroną Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych(wykaz tych krajów znajdziesz TUTAJmusisz wystąpić o wydanie do niego apostille we właściwym urzędzie państwa, w którym dokument został wydany (wykaz tych urzędów znajdziesz TUTAJ).
  • jeżeli dyplom został wydany w państwie nie będącym stroną tej Konwencji będziesz musiał wystąpić o jego uwierzytelnienie we właściwym urzędzie państwa, w którym dokument został wydany (najczęściej jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych),  a następnie o jego legalizację w polskim konsulacie. Jeżeli złożysz do konsula wniosek o zalegalizowanie dokumentu (np. dyplomu) czynność ta będzie podlegała dodatkowej opłacie. Informacje o tym znajdziesz na stronie właściwego konsulatu – wybierz opcje „Informacje konsularne” - „Informacje ogólne” - „Opłaty konsularne”.

W przypadku, gdy uwierzytelnienie lub zalegalizowanie dyplomu lub jego duplikatu albo uzyskanie apostille będzie znacząco utrudnione lub niemożliwe, Minister Zdrowia będzie mógł zwolnić z tego obowiązku osobę wnioskującą.

Gdzie uzyskasz dodatkowe informacje

Jeżeli masz pytania, połącz się z naszą infolinią (obsługiwane języki PL, UA, RU, EN)  lub napisz wiadomość.

Tel. (+48)  22 427 65 60

E-mail: [email protected]

Materiały

1. Wzór wniosku
Wzór​_wniosku​_11012021​_na​_czas​_i​_miejscedo​_wysłaniaost.docx 0.03MB

2. Wykaz załączników
Wykaz​_załaczników​_na​_czas​_i​_miejsce​_-11012021​_r​_ost.docx 0.02MB

3. Oświadczenie o znajomości języka polskiego pielęgniarki lub położnej

4. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych

5. Szablon-zaświadczenie/promesa pielęgniarka lub położna

6. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną pielęgniarka lub położna

7. Oświadczenie o braku wymaganych dokumentów

8. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2020 poz. 562

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych Dz.U. 2020 poz. 2401

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938