Lekarz ze specjalizacją i trzyletnim doświadczeniem

W dniu 30.12.2020 r. nastąpiła nowelizacja obowiązujących przepisów w związku, z czym lekarze/lekarze dentyści spoza UE mogą rozpocząć pracę w polskich placówkach medycznych na nowych dodatkowych uproszczonych zasadach.

Lekarz ze specjalizacją i trzyletnim doświadczeniem - Osoba która uzyskała kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium UE oraz posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe może ubiegać się o wyrażenie zgody przez Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty w Polsce oraz przyznanie przez Okręgową Izbę Lekarską prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym.

W skrócie

Lekarz poszukuje pracy (oferty pracy) aby uzyskać promesę od placówki medycznej, którą wraz z pozostałymi dokumentami składa do Ministerstwa Zdrowia o otrzymanie zgody wykonywania zawodu. Ze zgodą MZ wyrabia wizę. Następnie ze zgodą zgłasza się do Okręgowej Izby Lekarskiej o otrzymanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia. W zależności od województwa należy zgłosić się do odpowiedniej Okręgowej Izby lekarskiej (przykład procedury w Izbie lekarskiej w Gdańsku). Więcej informacji znajduje się w poniższym opisie procedury.

Kto może skorzystać

Prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym może otrzymać każda osoba, niezależnie od obywatelstwa (również Polak), która uzyskała kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz spełnia pozostałe warunki: 

1) posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.

2) posiada tytuł specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie;

3) posiada zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą Polsce, który planuje Cię zatrudnić;

4) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 3;

5) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

6) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

7) wykazuje nienaganną postawę etyczną;

8) posiada znajomość języka polskiego;

Osoby, które posiadają dyplom państwa, które w chwili jego wydania nie należało do UE, lecz obecnie należy, mają automatycznie uznane kwalifikacje i nie muszą korzystać z uproszczonego systemu dostępu do zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Pamiętaj – jeżeli planujesz rozpocząć pracę w polskiej służbie zdrowia zawczasu zadbaj o legalizację/ apostille swojego dyplomu medycznego oraz wizę.

Gdzie mogę wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty

W podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który zechce Cię zatrudnić.

KROK 1: Uzyskaj zgodę Ministra Zdrowia

 Skontaktuj się z podmiotem leczniczym w Polsce w celu zatrudnienia (aktualne oferty pracy) i uzyskania niezbędnego zaświadczenia zawierającego deklarację określającą wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i czas planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny.

Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia według dostępnego wzoru (sprawdź załączniki na dole strony), pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu) oraz załączyć wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty (ponumeruj załączone dokumenty według liczby porządkowej wskazanej we wniosku, tłumaczenia dokumentów oznacz literą a):                 

1) Zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawierające poniższe informacje:

a)Imię i nazwisko osoby, którą podmiot zamierza zatrudnić.

b)Wykaz komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego, w których lekarz specjalista mógłby podjąć zatrudnienie.

c)Czas planowanego zatrudnienia.

d)Zakres realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnych z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny.

2) Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że wykazujesz znajomość języka polskiego niezbędną do wykonywania powierzonego Ci zakresu czynności zawodowych.

3) Oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych" (oświadczenie powinno zawierać nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz czytelny podpis).

4) Wydany przez lekarza dokument poświadczający, że posiadasz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty. Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również  lekarza z Twojego państwa pochodzenia, wtedy jednak musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania).

5) Dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:

   • Dokument 1

Oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać nazwisko i imię lekarza, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis lekarza).

   • Dokument 2 (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi lekarz)

Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju w którym wnioskodawca wykonywał/wykonuje zawód.

6) Wydany przez właściwy organ (np. dotychczasowego pracodawcę lub organ samorządu zawodowego) dokument poświadczający, że posiadasz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista w danej dziedzinie, wskazanej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566), zdobyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

7) Dyplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów. Dokument ten musi być zalegalizowany przez konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dokument albo opatrzony klauzulą apostille. 

8) Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie. Dokument ten musi być zalegalizowany przez konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dokument albo opatrzony klauzulą apostille.

W przypadku konieczności uwierzytelnienia i zalegalizowania dokumentu przez konsula albo opatrzenia go apostille przez właściwy organ państwa o tym, która procedura będzie musiała być zastosowana decyduje to, który kraj wydał dany dokument:

  • jeżeli dyplom został wydany w państwie będącym stroną Konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych(wykaz tych krajów znajdziesz TUTAJ) musisz wystąpić o wydanie do niego apostille we właściwym urzędzie państwa, w którym dokument został wydany (wykaz tych urzędów znajdziesz TUTAJ).
  • jeżeli dyplom został wydany w państwie nie będącym stroną tej Konwencji będziesz musiał wystąpić o jego uwierzytelnienie we właściwym urzędzie państwa, w którym dokument został wydany (najczęściej jest to Ministerstwo Spraw Zagranicznych),  a następnie o jego legalizację w polskim konsulacie. Jeżeli złożysz do konsula wniosek o zalegalizowanie dokumentu (np. dyplomu) czynność ta będzie podlegała dodatkowej opłacie. Informacje o tym znajdziesz na stronie właściwego konsulatu – wybierz opcje „Informacje konsularne” -„Informacje ogólne” „Opłaty konsularne”.

W przypadku, gdy uwierzytelnienie lub zalegalizowanie dokumentów albo uzyskanie apostille będzie nadmiernie utrudnione lub niemożliwe Minister Zdrowia będzie mógł zwolnić z tego obowiązku osobę wnioskującą.

9) Wydane przez właściwy organ (z kraju uzyskania specjalizacji)  (program odbytego szkolenia specjalizacyjnego) poświadczające, że odbyłeś szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej;

10) Wydane przez właściwy organ ewentualne inne dokumenty poświadczające posiadanie kwalifikacji zawodowych odpowiadających zakresowi świadczeń zdrowotnych wskazanych w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

UWAGA: Osoby,  które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w pkt. 6-10, w formie niebudzących wątpliwości kopii  (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu).
W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego należy dosłać oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię.

Potrzebny będzie także dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości) oraz w przypadku korzystania ze zwolnień dotyczących formy dokumentów opisanych powyżej w kolorze czerwonym dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską.

Wymagania jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie do Ministra Zdrowia dokumenty 

 1. Dołącz tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326).  LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH).  Proszę Pamiętać, aby tłumacz odnosił się do wykazu specjalizacji z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (rozporządzenie do pobrania), wykaz specjalizacji znajduje się na stronach od 18 do 25.
 2. Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisyjeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek wraz z dokumentacją

Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

lub złożyć osobiście albo przez osobę upoważnioną w Biurze Podawczym Ministerstwa (adres ten sam).

 • Osoba upoważniona do składania dokumentów w imieniu osoby składającej musi przedstawić do wglądu dokument potwierdzający jej tożsamość oraz upoważnienie do składania dokumentów w Biurze Podawczym Ministerstwa (kliknij aby pobrać szablon upoważnienia)

Przebieg postępowania

 1. Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów może (nie jest to obowiązkowe) wystąpić o opinię do:

- konsultanta krajowego właściwego w danej dziedzinie medycyny, a w przypadku jego braku do konsultanta krajowego w dziedzinie pokrewnej albo

- konsultanta wojewódzkiego właściwego w danej dziedzinie medycyny albo w dziedzinie pokrewnej, na obszarze województwa, gdzie osoba, zamierza wykonywać zawód.

2. Minister Zdrowia wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym. Zgodę Minister Zdrowia wydaje w formie decyzji administracyjnej, której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu natychmiast po jej wydaniu.

3. Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów Ministerstwo Zdrowia będzie się z Tobą kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia.

4. Minister Zdrowia wyśle niezwłocznie po podjęciu decyzji jej skan na wskazany we wniosku adres e-mail oraz prześle pocztą oryginał decyzji na wskazany adres do korespondencji;

Ile zapłacisz za wydanie decyzji?

Usługa jest bezpłatna.

KROK 2: Uzyskaj prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty

1. Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną, udaj się do okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania prawa wykonywania zawodu na wskazany w decyzji określony zakres czynności zawodowych oraz okres i miejsce ich wykonywania.

2. Po okazaniu decyzji Ministra Zdrowia, okręgowa rada lekarska przyzna Ci prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, w terminie 7 dni (lub 14 dni w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia. Okręgowa rada lekarska może poprosić cię o ten sam komplet dokumentów, które są niezbędne Ministrowi Zdrowia do wydania decyzji. Dlatego też przygotuj te dokumenty w dwóch egzemplarzach.

3. W dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty” okręgowa rada lekarska zamieści informację o zakresie czynności zawodowych, okresie i miejscu wykonywania zawodu.

4. Jeżeli okręgowa rada lekarska odmówiła wydania prawa wykonywania zawodu lub upłynął bezskutecznie termin na jego przyznanie (7 lub 14 dni), możesz wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia do czasu otrzymania uchwały okręgowej rady lekarskiej. Jeżeli okręgowa rada lekarska odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu, możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, pod warunkiem że w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały zawierającej odmowę przyznania prawa wykonywania zawodu złożysz odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej.

5. Jeżeli  Naczelna Rada Lekarska utrzyma w mocy uchwałę o odmowie przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej złożysz skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

KROK 3: Zatrudnienie w podmiocie leczniczym

 1. Prawo wykonywania zawodu na powyższych zasadach może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 5 lat, bez możliwości jego przedłużenia.
 2. Na podstawie przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym wskazanym w decyzji Ministra Zdrowia.
 3. Na podstawie przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu przez 1 rok będziesz wykonywał świadczenia zdrowotne pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny wyznaczonego przez kierownika podmiotu, który wydał Ci zaświadczenie.
 4. Przekazane przez Ciebie dokumenty zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie). Kliknij aby pobrać szablon.

Warto wiedzieć

W okresie zatrudnienia na powyższych zasadach, jako osoba, która uzyskała kwalifikacje poza UE, będziesz mógł:

1) przystąpić do nostryfikacji swojego dyplomu na jednej z uczelni w Polsce lub

2) przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego/Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego przeprowadzanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

3) odbyć staż podyplomowy w Polsce lub uznać staż podyplomowy odbyty za granicą (decyzję w sprawie uznania stażu wydaje Minister Zdrowia - wniosek składa się do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdy staż odbywany jest poza Unią Europejską, Islandią, Norwegią, Liechtensteinem oraz Szwajcarią, zaś do Ministra Zdrowia, gdy staż odbywany jest w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii),

4) złożyć Lekarski Egzamin Końcowy/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, co w przypadku złożenia go z wynikiem pozytywnym oraz po spełnieniu pozostałych warunków, m.in. wskazanych w punktach 1) lub 2) oraz 3) pozwoli na otrzymanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu bez ograniczeń da Ci możliwość ubiegania się o uznanie uzyskanego poza Unią Europejską, Islandią, Norwegią, Liechtensteinem oraz Szwajcarią tytułu specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej (decyzję w tej sprawie wydaje Minister Zdrowia - wniosek składa się do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).

Temat nostryfikacji dyplomu lub zdania Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego jest szerzej opisany TUTAJ.

Materiały do Pobrania

1.Wzór wniosku

2.Wykaz załączników do wniosku

3. Oświadczenie o znajomości języka polskiego lekarz/ lekarz dentysta

4. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych

5. Szablon-zaświadczenie/promesa lekarz/ lekarz dentysta

6. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną lekarz/ lekarz dentysta

7. Oświadczenie o braku wymaganych dokumentów

8. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

9. Orzeczenie o stanie zdrowia

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 2020 poz. 514

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. 2020 poz. 1566

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938

Gdzie uzyskasz pomoc?

napisz na adres [email protected]