Lekarz z Ukrainy ze specjalizacją

Kto może skorzystać?

Każda osoba posiadająca obywatelstwo ukraińskie oraz ukończone studia na kierunku lekarskim/lekarsko-dentystycznym oraz tytuł specjalisty.

Krok 1. Uzyskaj zgodę Ministra Zdrowia

Warunki, jakie musisz spełnić:

1) posiadać dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.

2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

3) posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

4) wykazywać nienaganną postawę etyczną;

5) posiadać tytuł specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie.

Gdzie mogę wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty

W dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami 

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić

Złóż własnoręcznie podpisany wniosek do Ministra Zdrowia według dostępnego wzoru (sprawdź załączniki na dole strony), pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu oraz załączyć wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty (ponumeruj załączone dokumenty według liczby porządkowej wskazanej we wniosku, tłumaczenia dokumentów oznacz literą a):

 1. dyplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów.  Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów;

UWAGA: Osoby,  które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dyplomu ukończenia studiów mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

 1. dokument potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany przez właściwy organ w danym państwie. Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów;

UWAGA: Osoby,  które począwszy od 24 lutego 2022 r. przekroczyły granicę Ukrainy z Polską i przedstawiły kopię dokumentu potwierdzającego przekroczenie granicy i nie posiadają oryginału dyplomu uzyskania tytułu specjalisty mogą przedstawić dyplom w formie niebudzącej wątpliwości kopii (dobrej jakości odwzorowanie dokumentu). W okresie 6 miesięcy po zakończeniu konfliktu zbrojnego na Ukrainie należy dostarczyć oryginał dyplomu lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu.

 1. oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych" (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);
 2. wydany przez lekarza dokument poświadczający, że Twój stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty.  Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również lekarza z Twojego państwa pochodzenia, (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);
 3. poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:

- oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis), lub

- dokument (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi lekarz): potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód lekarza lub lekarza dentysty.

Potrzebny będzie także dokument ze zdjęciem potwierdzający obywatelstwo (paszport, dowód tożsamości) oraz w przypadku korzystania ze zwolnień dotyczących formy dokumentów opisanych powyżej w kolorze czerwonym dokument potwierdzający datę przekroczenia granicy z Polską.

Wymagania, jakie powinny spełniać dokumenty złożone do Ministra Zdrowia

Dołącz tłumaczenia na język polski wszystkich dokumentów obcojęzycznych wykonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326), w szczególności wymienione powyżej dyplomy. LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH  Proszę pamiętać, aby tłumacz odnosił się do wykazu specjalizacji z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (rozporządzenie do pobrania), wykaz specjalizacji znajduje się na stronach od 18 do 25.

Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Wyjątki wskazano powyżej w punkcie 1 i 2.

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek wraz z dokumentacją

Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

ul. Miodowa 15

00-952 Warszawa

lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa (adres ten sam)

Przebieg postępowania

 1. Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów wyraża zgodę lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty w podmiocie leczniczym. Zgodę wydaje się w formie decyzji administracyjnej, której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu natychmiast po jej wydaniu;
 2.  Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów będziemy się z Tobą kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia;
 3. Minister Zdrowia wyśle niezwłocznie po podjęciu decyzji jej skan na wskazany we wniosku adres e-mail oraz prześle pocztą oryginał decyzji na wskazany adres do korespondencji;

Ile zapłacisz za wydanie decyzji?

Usługa jest bezpłatna.

Krok 2. Uzyskaj prawo wykonywania zawodu lekarza w Polsce

 1. Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną udaj się do okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu.
 2. Po okazaniu decyzji Ministra Zdrowia, okręgowa rada lekarska przyzna Ci prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”. Okręgowa rada lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, w terminie 7 dni (lub 14 dni w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego) od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia. Okręgowa rada lekarska może poprosić cię o ten sam komplet dokumentów, które są niezbędne Ministrowi Zdrowia do wydania decyzji. Dlatego też przygotuj te dokumenty w dwóch egzemplarzach;
 3. Jeżeli okręgowa rada lekarska odmówiła wydania prawa wykonywania zawodu lub upłynął bezskutecznie termin na jego przyznanie (7 lub 14 dni) możesz wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia do czasu otrzymania uchwały okręgowej rady lekarskiej. Jeżeli okręgowa rada lekarska odmówi przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia pod warunkiem, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały zawierającej odmowę przyznania prawa wykonywania zawodu złożysz odwołanie do Naczelnej Rady Lekarskiej.
 4. Jeżeli  Naczelna Rada Lekarska utrzyma w mocy uchwałę o odmowie przyznania prawa wykonywania zawodu możesz w dalszym ciągu wykonywać zawód na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej złożysz skargę na tę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Krok 3. Zatrudnij się w podmiocie leczniczym

 1. W przypadku zgody Ministra Zdrowia na samodzielne wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty oraz przyznania Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, uprawniającego do samodzielnego wykonywania zawodu, przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będziesz wykonywać zawód pod nadzorem odpowiednio lekarza albo lekarza dentysty posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty;
 2. Na podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód w dowolnym podmiocie leczniczym;
 3. Prawo wykonywania zawodu przyznane na powyższych zasadach zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia jego wydania.
 4. Przekazane przez Ciebie dokumenty zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie).

 

Materiały

 1. Wykaz​_niezbędnych​_załączników​_-​_war​_ze​_specjalizacją
 2. Wzór wniosku o uzyskanie zgody Ministra Zdrowia - war. ze specjalizacją.docx 0.03MB
 3. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. Orzeczenie o stanie zdrowia
 5. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną lekarz/ lekarz dentysta
 6. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

 

Gdzie uzyskasz pomoc?

napisz na adres [email protected]