Лікар зі спеціалізацією та принаймні трирічним професійним досвідом

30 грудня 2020 року польське законодавство внесло зміни до закону „про covid…”, в зв'язку з яким лікарі та лікарі стоматологи з-поза ЄС можуть працювати в польських медичних закладах на додаткових спрощених умовах.

Лікар зі спеціалізацією та принаймні трирічним професійним досвідом – особа яка має диплом, що підтверджує присвоєння звання лікаря-спеціаліста або лікаря стоматолога за межами ЄС та має принаймні трирічний професійний досвід, може подати заяву на отримання дозволу від Міністра охорони здоров’я на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога в Польщі, а також на надання Окружною Медичною Радою права займатися професійною діяльністю лікаря/лікаря-стоматолога на конкретний обсяг професійної діяльності, термін та місце працевлаштування у медичному закладі.

Лікар зі спеціалізацією та принаймні трирічним досвідом може отримати дозвіл від Міністра охорони здоров’я на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога в Польщі, а також отримати право від Окружної Медичної Ради займатися професійною діяльністю лікаря/лікаря-стоматолога на конкретний обсяг професійної діяльності, термін та місце працевлаштування у медичному закладі.

 

Коротко про процедуру:

Cпочатку лікар шукає роботу (Пропозиція про роботу), для отримання від медичного закладу необхідної довідки (promesy), що містить декларацію планованого працевлаштування. По отриманню такої довідки (promesy) подає заяву разом з іншими необхідними для розгляду документами до Міністерства охорони здоров'я для отримання дозволу на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога. Потім, на підставі отриманого дозволу він звертається до Окружної Медичної Ради (Okręgowa Izba Lekarska- в залежності від місця роботи) про надання "Права на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога" (приклад процедури в Izbie lekarskiej w Gdańsku). Більше інформації про процедуру описано нижче.

Хто може отримати дозвіл?

Будь-яка особа, незалежно від громадянства (також громадяни Польщі), яка здобула кваліфікацію лікаря або стоматолога за межами території держав-членів Європейського Союзу, та відповідає наступним вимогам:

1) має диплом лікаря/стоматолога, що підтверджує закінчення не менше 5-літнього навчання у вищому навчальному закладі не в державі-члені Європейського Союзу;

2) має звання спеціаліста, присвоєне компетентним органом даної країни;

3) має довідку від суб’єкта, що здійснює медичну діяльність в Польщі, який планує прийняти вас на роботу;

4) має не менше трьох років досвіду роботи лікарем-спеціалістом або стоматологом-спеціалістом у цій галузі, отриманого протягом п’яти років, що безпосередньо передують отриманню довідки, зазначеної в пункті 3;

5) має повну правоздатність;

6) стан здоров’я повинен дозволяти працювати лікарем чи стоматологом;

7) виявляє бездоганне етичне ставлення;

8) володіє польською мовою;

Особи, які мають диплом країни, яка не була членом ЄС на момент його видачі, але зараз належить - мають автоматично визнану кваліфікацію і їм не потрібно користуватися спрощеною системою доступу до професії лікаря та лікаря стоматолога.

Де можна займатися професійною діяльністю лікаря/лікаря стоматолога на підставі вище отриманого дозволу та права?

В медичному закладі, котрий хотів би вас працевлаштувати.

КРОК 1: Отримати дозвіл міністра охорони здоров’я

Зверніться до медичного закладу у Польщі у якому плануєте працевлаштування (пропозиції роботи) для отримання довідки, що вказує перелік організаційних підрозділів медичного закладу та період планованого працевлаштування із зазначенням обсягу надання медичних послуг відповідно до присвоєного звання спеціаліста з конкретної галузі медицини;

Подайте власноручно підписану заяву міністру охорони здоров’я за наявним зразком (додаток № 1), не забудьте вказати адресу для листування, адресу електронної пошти та номер телефону) та додати всі перераховані нижче документи, необхідні для її розгляду (слід понумерувати документи за порядковим номером, зазначеним у заяві, переклади документів позначити буквою а):

1) Довідку від суб’єкта, що здійснює медичну діяльність, що містить такі відомості:

 • Ваше ім'я та прізвище,
 • перелік організаційних підрозділів медичного закладу, в яких може працювати,
 • період планованого працевлаштування,
 • обсяг надання медичних послуг відповідно до присвоєного звання спеціаліста з конкретної галузі медицини;

2) власноруч підписану заяву про знання польської мови на рівні достатньому для виконання довіреної сфери професійної діяльності;

3) Заяву такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що є повністю дієздатним» (заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання, підпис і повинна бути написана польською мовою за зразком):

Oświadczenie

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych"

4) Документ/довідка - виданий лікарем, який засвідчує, що ваш стан здоров’я дозволяє вам працювати  лікарем або лікарем стоматологом. Цей документ може бути виданий  як польським лікарем, так і лікарем з країни вашого походження, але тоді він повинен бути перекладенним на польську мову присяжним перекладачем (запам’ятайте, що документ може бути представлений протягом 3 місяців з дати його видачі, що означає, що заключення дійсне протягом трьох місяців з дати його видачі).

5) Документи, які свідчать про Вашу зразкову етичну поведінку:

Документ 1

Заява такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що не був засуджений за навмисний злочин чи навмисний фінансовий злочин, а також проти мене не ведеться розслідування за вчинення навмисного злочину чи навмисного фінансового злочину та відсутні інші обставини, які у відповідності до Кодексу Лікарської Етики та інших положень законодавства в розумінні вимог визначених у 5 підпункті 1 пункту параграфа 5 закону «Про професію лікаря та лікаря-стоматолога» від 5 грудня 1996 року (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152), могли б мати вплив на виконання професії лікаря або лікаря-стоматолога на території Республіки Польща.» (заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання, підпис і повинна бути написана польською мовою за зразком):

                                                        Oświadczenie

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

Документ 2 (за його наявності в державі походження лікаря)

Документ, який підтверджує відсутність професійних покарань та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професію.

6) Документ, виданий компетентним закордонним органом (напр., попередній роботодавець або орган професійного самоврядування), що підтверджує стаж роботи за фахом не менше трьох років на посаді спеціаліста у даній галузі, зазначеній в додатку 1 до Наказу МОЗ від 31 серпня 2020 р. про спеціалізацію лікарів та лікарів-стоматологів (В. З. за 2020 р., позиція 1566), отриманий протягом п'яти років, що безпосередньо передують отриманню довідки, зазначеної в п. 1;

7) Диплом лікаря/лікаря-стоматолога який підтверджує що Ви закінчили щонайменше п'ятирічне навчання за межами ЄС. Цей документ потрібно легалізуватиу Консула Республіки Польща котрий знаходиться на тереторії країни де був виданий диплом  або засвідчити апостилем.

8) Документ, який підтверджує отримання ступеня спеціаліста, виданий відповідним органом за межами ЄС. Цей документ потрібно легалізувати у Консула Республіки Польща котрий знаходиться на тереторії країни де був виданий диплом  або засвідчити апостилем .

Процедура яку слід використовувати для підтвердження дійсності диплому залижить від того у котрій  країні він був виданим:

 • якщо диплом був виданий у країні, яка є учасницею Гаазької конвенції про скасування вимог легалізації іноземних публічних документів (перелік цих країн можна знайти ТУТ), ви повинні подати заявку на апостиль у компетентному відомстві країни, де диплом був виданий.
 • якщо диплом був виданий у країні, яка не є учасницею цієї Конвенції, вам доведеться подати заявку на його автентифікацію в компетентне відомство країни, де був виданий документ (найчастіше це Міністерство закордонних справ), а потім для його легалізації в польському консульстві. Якщо ви подасте до консула заяву про легалізацію документа (наприклад, диплома), за цю операцію стягується додаткова плата. Інформацію про це можна знайти на веб-сайті відповідного консульства - виберіть опції "Консульська інформація" - "Загальна інформація" - "Консульський збір".

У випадку, якщо автентифікація або легалізація документів або отримання апостиля є надмірно складними або неможливими, Міністр охорони здоров’я зможе звільнити заявника від цього обов’язку (стосується абсолютно виняткових ситуацій)

9) Документи, видані компетентним органом (програма пройденого курсу спеціалізації), що підтверджують проходження курсу спеціалізації, що відповідає за істотними елементами програмі курсу спеціалізації в Республіці Польща;

10) Будь-які інші документи, видані компетентним органом, що засвідчують професійну кваліфікацію, яка відповідає обсягу медичних послуг, зазначеному в довідці, про яку йдеться у п. 1.

УВАГА: Особи, які з 24 лютого 2022 року перетнули кордон України з Польщею та пред'явили копію документа, що підтверджує перетин кордону, можуть подати документ, про які йдеться у п. 6-10, у вигляді безсумнівний копій (якісна копія документа). Оригінал або нотаріально завірену копію необхідно надіслати протягом 6 місяців після закінчення збройного конфлікту.

Також потрібно додати документ із фотографією, що підтверджує громадянство (закордонний паспорт, посвідчення особи) і, у разі користування відстрочкою щодо форми документів, описаних вище червоним кольором, та документ що підтверджує дату перетину кордону з Польщею.

Вимоги, яким повинні відповідати документи, подані вами до Міністра охорони здоров’я

1. Додайте переклади документів іноземними мовами на польську мову, підготовлені присяжним перекладачем з вашої країни або з Польщі (LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH). Присяжний перекладач повинен відповідіти нормам закону від 25 листопада 2004 року про професію присяжного перекладача (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326)

Пам'ятайте, що при перекладі вашої медичної спеціалізації потрібно взяти під увагу актуальний перелік польських медичних спеціалізацій і якщо це можливо то перекласти вашу спеціалізацію згідно з доступними в переліку. З їх переліком можна ознайомитися в Rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów„( перелік спеціалізацій знаходиться на сторінках 18-25).

2. Всі документи подаються в оригіналі. Ви можете подати копії замість оригіналів, якщо відповідність їх оригіналу засвідчена польським нотаріусом або консулом чи представником, що приймає участь у процесі подачі, який є адвокатом, юридичним радником, патентним повіреним або податковим радником.

Куди подати або надіслати заявку

Ви можете надіслати заявку поштою на адресу:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych

Miodowa 15

00-952 Warszawa

або подати її особисто або через уповноважену особу в Бюро подачі заяв Міністерства Здоров’я

 • Особа яка є уповноважена до подачі документів від імені заявника, повинна представити документ, що посвідчує її особу а також доручення до подачі документів від імені заявника в Biurze Podawczym Ministerstwa, (Натисніть тут, щоб завантажити шаблон доручення)

Хід провадження заявки

1) міністр охорони здоров’я на підставі документів, що додаються до заяви, може (не обов’язково) звернутися за висновком до:

- національного консультанта, компетентного у даній галузі медицини, або, якщо його немає, національного консультанта у суміжній галузі або

- воєводського консультанта, компетентного у даній галузі медицини або в суміжній галузі, в районі воєводства, де особа має намір виконувати професію.

2) міністр охорони здоров’я видає згоду у формі адміністративного рішення або відмовляє у наданні згоди на виконання професії лікаря/стоматолога у конкретній сфері професійної діяльності, на визначений час та місце роботи в суб'єкті, що здійснює медичну діяльність. Згода видається міністром охорони здоров'я у формі рішення, яке підлягає негайному виконанню, тобто після його винесення.

3) Якщо заява містить не всі необхідні документи, орган що розглядатиме її зв’яжеться з вами та попросимо заповнити її;

4) Одразу після прийняття рішення міністр охорони здоров’я надішле його відскановану копію на адресу електронної пошти, зазначену в заяві, та відправить оригінал рішення поштою на вказану адресу для листування;

Яка вартість

Послуга безкоштовна.

КРОК 2: Отримати право на виконання професії лікаря або стоматолога

1) Якщо ви отримали позитивне рішення, зверніться до окружної медичної ради, компетентної за місцем вашої планованої роботи, щоб надати вам умовне право на виконання професії на визначену рішенням сферу професійної діяльності, на період та місце їх виконання. Посилання на окремі медичні палати

2) Після пред’явлення рішення міністра охорони здоров’я окружна медична рада надасть вам право на виконання професії та видасть документ "ліцензія на виконання професії лікаря" або "ліцензія на виконання професії стоматолога". Окружна медична рада надає право на виконання професії та видає документ "Ліцензія на виконання професії лікаря" або "Ліцензія на виконання професії стоматолога" протягом 7 днів (або 14 днів під час оголошення епідемічної загрози чи стану епідемії) з дня отримання рішення міністра охорони здоров'я. Окружна медична рада може попросити у вас той самий пакет документів, який необхідний для прийняття рішення міністром охорони здоров’я. Тому підготуйте ці документи у двох примірниках.

3) до документа "Ліцензія на виконання професії лікаря" або "Ліцензія на виконання професії стоматолога" окружна медична рада вносить відомості про сферу професійної діяльності, період та місце виконання професії.

4) Якщо окружна медична рада відмовила у видачі права на виконання професії або безуспішно минув строк на його надання (7 днів) ви можете виконувати професію на на підставі рішення міністра охорони здоров’я до отримання постанови окружної медичної ради. Якщо окружна медична рада відмовить у наданні права на виконання професії, ви можете продовжувати практику на підставі рішення міністра охорони здоров’я за умови подання апеляції до Вищої медичної ради, посилання на Вищу медичну раду, протягом 14 днів з моменту вручення постанови про відмову в наданні права на виконання.

5) Якщо Вища медична рада відмовить у наданні права на виконання професії, ви можете продовжувати практику на підставі рішення міністра охорони здоров’я за умови подання апеляції до Воєводського адміністративного суду, посилання на воєводські адміністративні суди, протягом 30 днів з моменту вручення постанови про відмову в наданні права на виконання.

КРОК 3: Працевлаштування в медичний заклад

 1. Право на виконання професії лікаря/стоматолога вищезазначених умов може бути надано на строк не більше 5 років без можливості його продовження.
 2. На підставі присвоєного вам права на виконання професії ви можете її виконувати виключно в тому медичному закладі на території Республіки Польща, який визначений у рішенні міністра охорони здоров'я.
 3. На підставі присвоєного вам права на виконання професії протягом 1 року ви виконуватимете професію під наглядом наставника, який має звання спеціаліста або спеціаліста за спеціальністю 2 ступеня у даній галузі медицини, визначеного начальником суб'єкта, який видав вам довідку.
 4. Документи, подані вами разом із заявою, будуть повернуті після закінчення провадження традиційною поштою на адресу для листування, зазначену в заяві, тільки якщо ви подасте такий запит до міністра охорони здоров’я (звернутись до міністра охорони здоров’я можна за адресою у будь-який час із проханням повернути подані документи). Щоб завантажити шаблон на такий запит - натисніть тут.

Матеріали для завантаження

1. Додатокnr 1

2. Перелік додаткових документів

3. Oświadczenie o znajomości języka polskiego lekarz/ lekarz dentysta

4. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych

5. Szablon-zaświadczenie/promesa lekarz/ lekarz dentysta

6. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną lekarz/ lekarz dentysta

7. Oświadczenie o braku wymaganych dokumentów

8. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

9. Orzeczenie o stanie zdrowia

Добре знати

Впродовж терміну працевлаштування у відповідності з вищезазначеними умовами, ви, як особа, яка здобула кваліфікацію за межами ЄС, зможете:

1) пройти процедуру нострифікації диплому в університеті або

2) Здати Лікарський верифікаційний екзамен/лікарський верифікаційний екзамен лікаря-стоматолога в Центрі медичних іспитів, який знаходиться в Лодзі(Lekarski Egzamin Weryfikacyjny/ Lekarsko- Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny w Centrum Egzaminów Medycznychw Łodzi),

3) Пройти практику/стажування або отримати визнання закінченої практики/стажування, котра була пройденна закордоном (рішення приймає Міністр охорони здоров’я - заява подається до Центру післядипломної медичної освіти/ (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) якщо практика/стажування відбувалася за межами Європейського Союзу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну чи Швейцарії, або до Міністр охорони здоров’я якщо практика/стажування відбувалася у державі-члені Європейського Союзу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні та Швейцарії).

4) Зарахувати заключний медичний екзамен/заключний медичний екзамен лікаря-стоматолога(Lekarski Egzamin Końcowy/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy) у Центрі медичних іспитів у м. Лодзь, що дозволить вам у випдку його позитивного зарахування а також виконанню інших умов вказаних у пункті 1) або 2) і 3) остаточно підтвердити Вашу кваліфікацію та отримати право займатися професією без обмежень.

5) Отримання права займатися професією без обмежень дасть вам можливість подати заявку на визнання звання спеціаліста, отриманого за межами Європейського Союзу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну чи Швейцарії, рівноцінним званню спеціаліста в Республіці Польща (рішення приймає Міністр охорони здоров’я - заява подається до Медичного центру післядипломної освіти (пол. CMKP).

Тема нострифікації диплому або проходження Лікарського Верифікаційного Іспиту більш докладно описана тут

Правова основа

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 2020 poz. 514

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. 2020 poz. 1566

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938