Право на здійснення професійної діяльності медсестри або акушерки на визначений час та місце

Отримати право на виконання професії медичної сестри або акушерки у конкретній сфері професійної діяльності, на визначений час та місце (самостійне виконання професії після 1 року праці під наглядом)

 

Хто може скористатися

Будь-яка особа, яка має громадянство України та має диплом медичної сестри або акушерки та 3-річний професійний досвід отриманий протягом останніх 5 років, а також має довідку від суб'єкта, що здійснює медичну діяльність (так звана обіцянка прийому на роботу).

КРОК 1: Отримати дозвіл міністра охорони здоров’я

Умови, яким ви повинні відповідати:

 1. мати диплом медичної сестри або акушерки, виданий не в державі-члені Європейського Союзу;
 2. мати повну правоздатність;
 3. мати стан здоров’я, що дозволяє виконувати професію медичної сестри або акушерки;
 4. виявляти бездоганне етичне ставлення;
 5. мати 3 роки професійного досвіду, отриманого за останні 5 років;
 6. володіти польською мовою;
 7. довідка від суб’єкта, що здійснює медичну діяльність, із заявою, що вказує перелік організаційних підрозділів медичного закладу та період планового працевлаштування із зазначенням обсягу професійних завдань відповідно до здобутої освіти;

Де я можу працювати медсестрою/акушеркою

У медичному закладі Польщі, від якого ви отримали довідку, відповідно до вашої кваліфікації.

Як вирішити справу та які документи подати

Подайте власноручно підписану заяву міністру охорони здоров’я за наявним зразком (додаток № 5 і 6), не забудьте вказати адресу для листування, адресу електронної пошти та номер телефону) та додати всі перераховані нижче документи, необхідні для її розгляду (слід понумерувати документи за порядковим номером, зазначеним у заяві, переклади документів позначити буквою а):

 1. диплом медичної сестри або акушерки, виданий не в державі-члені Європейського Союзу.  Цей документ повинен бути легалізований консулом Республіки Польща, компетентним для країни, на території якої або в системі вищої освіти якої видано цей документ або його апостильовано (якщо документ виданий вищим навчальним закладом, який працює в системі вищої освіти сторони Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, складеної в Гаазі 5 жовтня 1961 р.).

Якщо виконання умови легалізації є неможливим або суттєво утруднено, слід надати інформацію про це в письмовій формі.

УВАГА: Особи, які з 24 лютого 2022 року перетнули кордон України з Польщею та пред'явили копію документа, що підтверджує перетин кордону, і не мають оригіналу диплома медсестри або акушерки, можуть пред'явити диплом у форма безсумнівної копії (якісна копія документа). Протягом 6 місяців після закінчення збройного конфлікту в Україні необхідно надати оригінал диплома або нотаріально засвідчену копію документа.

 1. заяву про наступне: "Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивої заяви, заявляю про повну правоздатність" (заява має містити ваше прізвище та ім’я, вказівку місця та дату подання заяви і розбірливий підпис);
 2. документ, виданий лікарем, що підтверджує стан здоров’я, який дозволяє виконувати професію медсестри або акушерки.  Цей документ може бути виданий як польським лікарем, так і лікарем з вашої країни походження (запам’ятайте, що документ може бути представлений протягом 3 місяців з дати його видачі, що означає, що заключення дійсне протягом трьох місяців з дати його видачі);
 3. вказані нижче документи, що підтверджують бездоганне етичне ставлення:
  • Заяву про наступне: "Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивої заяви, заявляю про відсутність судимості за умисно скоєний злочин або умисний податковий злочин і що проти мене не ведеться кримінальне провадження у справі умисно скоєного злочину чи податкового злочину, а також заявляю про відсутність обставин, які відповідно до Кодексу професійної етики медичної сестри та акушерки Республіки Польща та інших правових положень у розумінні вимоги, зазначеної у абз. 5 п. 1 ст. 35а Закону від 15 липня 2011 р. про професії медичної сестри та акушерки, могли б вплинути на виконання професії медичної сестри чи акушерки на території Республіки Польща". (заява має також містити ваше прізвище та ім’я, вказівку місця та дату подання заяви і ваш розбірливий підписі повинна бути написана польською мовою за зразком): Oświadczenie„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a  ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  o zawodach pielęgniarki i położnej, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu  pielęgniarki lub położnej  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać nazwisko i imię  pielęgniarki lub położnej, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz podpis pielęgniarki lub położnej)
  • документ (якщо є можливість його отримання, в даній державі, з якої походить медсестра/акушерка), що підтверджує відсутність у вас професійної судимості та відповідність вимогам щодо етичного ставлення, виданий компетентним органом у країні, в якій ви виконуєте/виконували професію медичні сестри або акушерки.  У разі виникнення труднощів з отриманням цього документа необхідно подати заяву такого змісту: "Я заявляю, що неможливо отримати документ, що засвідчує відсутність професійної судимості та виконання вимог щодо етичного ставлення, виданий компетентним органом країни, в якому я виконувала або виконую професію з приводу………… (вказати привід)"(заява має також містити ваше прізвище та ім’я, вказівку місця та дату подання заяви і ваш розбірливий підпис повинна бути написана польською мовою за зразком): „Oświadczam, że nie jest możliwe uzyskanie dokumentu potwierdzającego niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydanego przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonywałam lub wykonuję zawód z powodu………… (wskazać powód)” 
 1. документ, виданий компетентним органом у країні, де виконувалась професія, або інші документи (напр., довідки з роботи), що підтверджують ваш принаймні 3-річний професійний досвід у якості медсестри або акушерки, отриманий протягом п'яти років, які безпосередньо передують отримання довідки від суб'єкта, що виконує медичну діяльність.

УВАГА: Особи, які з 24 лютого 2022 року перетнули кордон України з Польщею та пред'явили копію документа, що підтверджує перетин кордону, можуть подати документ/и у вигляді безсумнівної копії (якісна копія документа). Якщо ці особи не мають усіх або жодних документів, що підтверджують періоди роботи, вони можуть подати заяву про відповідність цій вимозі. Протягом 6 місяців після закінчення збройного конфлікту необхідно надіслати оригінал або нотаріально засвідчену копію документа.

 1. заява про те, що ви володієте польською мовою на рівні, необхідному для виконання довіреної вам професійної діяльності; (заява повинна також містити ваше прізвище та ім’я, вказівку місця та дату подання заяви і ваш розбірливий підпис);
 2. довідка від суб’єкта, що здійснює медичну діяльність, що містить такі відомості:
  - Ваше ім'я та прізвище;
  - перелік організаційних підрозділів медичного закладу,
  - період планованого працевлаштування;
  - зазначення обсягу професійних завдань, що відповідає здобутій вами освіті;

Також потрібно додати документ із фотографією, що підтверджує громадянство (закордонний паспорт, посвідчення особи) і, у разі користування відстрочкою щодо форми документів, описаних вище червоним кольором, та документ що підтверджує дату перетину кордону з Польщею.

Вимоги, яким мають відповідати документи, які ви подаєте міністру охорони здоров’я

 • Додайте переклади всіх іноземних документів на польську мову, перекладені присяжним перекладачем у розумінні Закону від 25 листопада 2004 року про професію присяжного перекладача (В. З. за 2019 р., позиція 1326), зокрема вищезгаданих дипломів. ( LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH).
 • Подайте оригінали всіх документів. Замість оригіналів ви можете подати копії, якщо їх відповідність оригіналу засвідчено польським нотаріусом чи консулом або представником сторони, який виступає в якості адвоката, юридичного радника, патентного повіреного чи податкового радника. Винятки, зазначені в пунктах 1 і 5 вище.

Куди подати або надіслати заяву разом з документацією

Заяву можна надіслати поштою за адресою:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

або подати її особисто або через уповноважену особу в Бюро подачі заяв Міністерства Здоров’я

 • Особа яка є уповноважена до подачі документів від імені заявника, повинна представити документ, що посвідчує її особу а також доручення до подачі документів від імені заявника в Biurze Podawczym Ministerstwa, (Натисніть тут, щоб завантажити шаблон доручення)

Хід провадження

 1. міністр охорони здоров’я на підставі документів, що додаються до заяви, може (не обов’язково) звернутися за висновком до:

- національного консультанта, компетентного у даній галузі сестринської справи, або, якщо його немає, національного консультанта у галузі сестринської справи або

- воєводського консультанта, компетентного у даній галузі сестринської справи, в районі воєводства, де особа має намір виконувати професію;

 1. Міністр охорони здоров’я на підставі документів, що додаються до заяви, видає згоду у формі адміністративного рішення або відмовляє у наданні згоди на виконання професії медсестри/акушерки в суб'єкті, що здійснює медичну діяльність. Згода видається
  у формі рішення, яке підлягає негайному виконанню, тобто після його винесення;
 2. Якщо заява містить не всі необхідні документи, ми зв’яжемося з вами та попросимо заповнити її;
 3. Одразу після прийняття рішення міністр охорони здоров’я надішле його відскановану копію на адресу електронної пошти, зазначену в заяві, та відправить оригінал рішення поштою на вказану адресу для листування;

Скільки ви заплатите за винесення рішення?

Послуга безкоштовна.

 

КРОК 2: Отримати право на виконання професії медичної сестри або акушерки

 1. Якщо ви отримали позитивне рішення, зверніться до окружної палати медсестер та акушерок, компетентної за місцем вашої планованої роботи, щоб надати вам умовне право на виконання професії. Посилання на окремі палати медсестер
 2. Після пред’явлення рішення міністра охорони здоров’я окружна рада медсестер та акушерок надасть вам право на виконання професії та видасть документ "ліцензія на виконання професії медичні сестри" або "ліцензія на виконання професії акушерка". Окружна рада медсестер та акушерок надасть вам право на виконання професії та видасть документ "Ліцензія на виконання професії медичної сестри" або "Ліцензія на виконання професії акушерки" протягом 7 днів від отримання рішення міністра охорони здоров'я. Окружна рада медсестер та акушерок може попросити у вас той самий пакет документів, який необхідний для прийняття рішення міністром охорони здоров’я. Тому підготуйте ці документи у двох примірниках.
 3. Якщо окружна рада медсестер та акушерок відмовила у видачі права на виконання професії або безуспішно минув строк на його надання (7 днів) ви можете виконувати професію на на підставі рішення міністра охорони здоров’я до отримання постанови окружної ради медсестер
  та акушерок. Якщо окружна рад медсестер та акушерок відмовить у наданні права на виконання професії, ви можете продовжувати практику на підставі рішення міністра охорони здоров’я за умови подання апеляції до Вищої ради медсестер та акушерок, посилання на Вищу медичну раду, протягом 14 днів з моменту вручення постанови про відмову в наданні права на виконання.
 4. Якщо Вища рада медсестер та акушерок відмовить у наданні права на виконання професії, ви можете продовжувати практику на підставі рішення міністра охорони здоров’я за умови подання апеляції на таке рішення до компетентного за місцезнаходженням Воєводського адміністративного суду, посилання на воєводські адміністративні суди, протягом 30 днів з моменту вручення постанови про відмову в наданні права на виконання. 

 

КРОК 3: Працевлаштування в медичний заклад

 1. У разі отримання згоди міністра охорони здоров'я на виконання професії медсестри/акушерки та надання вам права на виконання професії, що дає можливість виконувати професію, протягом 1 року праці за професією на території Республіки Польща ви виконуватимете професію під наглядом відповідно медсестри або акушерки;
 2. На підставі присвоєного вам права на виконання професії ви можете її виконувати в медичному закладі на території Республіки Польща, від якого ви отримали довідку (обіцянку прийому на роботу);
 3. Право на виконання професії за вищевказаними правилами може бути надано на строк не більше 5 років без можливості його продовження.
 4. Документи, подані вами разом із заявою, будуть повернуті після закінчення провадження традиційною поштою на адресу для листування, зазначену в заяві, тільки якщо ви подасте такий запит до міністра охорони здоров’я (звернутись до міністра охорони здоров’я можна за адресою у будь-який час із проханням повернути подані документи).

 

Матеріали для завантаження

1. Зразок заяви:Wzór wniosku
Wzór​_wniosku​_11012021​_na​_czas​_i​_miejscedo​_wysłaniaost.docx 0.03MB

2. Перелік додаткових документів: Wykaz​_załączników​_na​_czas​_i​_miejsce​_-11012021​_r​_ost.docx 0.02MB

3. Oświadczenie o znajomości języka polskiego pielęgniarki lub położnej

4. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych

5. Szablon-zaświadczenie/promesa pielęgniarka lub położna

6. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną pielęgniarka lub położna

7. Oświadczenie o braku wymaganych dokumentów

8. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

Правова основа

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2020 poz. 562

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych Dz.U. 2020 poz. 2401

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938