FAQ

1. Jak odwołać się od negatywnej decyzji Okręgowej Izby Lekarskiej/ Pielęgniarskiej?

Negatywną decyzję należy przesłać do  Ministerstwa Zdrowia (MZ) na adres poczty elektronicznej (najlepiej na adres osoby, od której otrzymano decyzję MZ). Następnie lekarz otrzymuje wniosek do wypełnienia i odesłania do MZ.

2. Czy okres pracy medyka w ramach uproszczonej procedury może być wliczony do okresu stażowego niezbędnego do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu? Czy medyk będzie musiał po pracy na uproszczonej procedurze odbyć jeszcze roczny starz aby móc uzyskać pełne prawo wykonywania zawodu(prawo wykonywania zawodu bez ograniczeń)? 

Staż podyplomowy jest realizowany na podstawie programu stażu podyplomowego.

Minister Zdrowia może uznać wyłącznie staż podyplomowy odbyty za granicą za równoważny w całości lub w części ze stażem podyplomowym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej (decyzje wydaje Minister Zdrowia - wniosek składa się do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego). 

Minister Zdrowia nie uznaje stażu podyplomowego lub programu stażu realizowanego w Polsce. Więcej informacji na:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/wykonywanie-zawodu-bez-zadnych-ograniczen

3. Czy Lekarz dentysta (inaczej lekarz stomatolog)  może składać wniosek o uzyskanie prawa wykonywania zawodu dla lekarzy dentystów ze specjalizacją?

Nie, gdyż nie ma specjalizacji. Może ubiegać się o warunkowe prawo wykonywania zawodu w Polsce.

4. Czy wykształcony ukraiński felczer może w Polsce ubiegać się o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki?

Nie.

5. Czy wykształcony ukraiński felczer może w Polsce ubiegać się o prawo wykonywania zawodu ratownika medycznego?

Tak, w przypadku osób, które swoje kwalifikacje nabyły na Ukrainie podstawą do wydania zgody na wykonywanie zawodu ratownika medycznego w Polsce jest m.in. posiadanie przez nich doświadczenia zawodowego w wykonywaniu zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PRM.

6. Jak zainteresowany medyk ma ubiegać się o warunkowe prawo wykonywania zawodu w placówce covidowej?

Wnioskodawca nie ma obowiązku wskazania podmiotu we wniosku (może to zrobić, ale nie musi),  natomiast po otrzymaniu decyzji Ministra Zdrowia, zobowiązany jest poinformować Ministra Zdrowia o zatrudnieniu w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych tj. już o przyznaniu warunkowego PWZ. Szczegóły są opisane w kategorii „Przebieg postępowania”.

7. Czy podmiot leczniczy musi weryfikować specjalizacje lekarzy?

Podmiot leczniczy nie musi weryfikować specjalizacji uzyskanej przez lekarza cudzoziemca poza UE, dokumenty weryfikowane są przez pracowników Ministerstwa Zdrowia lub ekspertów zewnętrznych.

8. Czy składanie dokumentów do MZ  za pośrednictwem konsula jest odpłatne?

Składanie dokumentów za pośrednictwem konsula nie jest odpłatne.

9. Jaka jest odpowiedzialność medyków korzystających z uproszczonej procedury?

Za błędy popełnione na terenie podmiotu leczniczego odpowiada ten podmiot, jednakże w odpowiedzialności tej może uczestniczyć zarówno opiekun, jak i sam lekarz z wydaną zgodą. Każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie. Lekarz taki może wówczas ponosić odpowiedzialność pracowniczą przed pracodawcą i odpowiedzialność cywilną i karną przed sądami powszechnymi, w zależności od tego do kogo świadczeniobiorca wystąpi z roszczeniem za błędy. Jeżeli taki lekarz otrzyma z OIL pozwolenie wykonywania zawodu i zostanie wpisany do rejestru lekarzy, to również podlega odpowiedzialności zawodowej przez rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i sądem lekarskim.

Lekarz powinien wszystkie czynności wykonywać w uzgodnieniu z opiekunem, a odpowiedzialność za ewentualne błędy rozkłada się wtedy na nich obu.

Etyka lekarska i odpowiedzialność zawodowa lekarzy - KLIKNIJ ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ

10. Porównanie procesu specjalizacji lekarzy w Polsce, Ukrainie i Białorusi - kliknij aby przeczytać.

11. Co powinien zrobić lekarz/ lekarz dentysta po uzyskaniu zgody na wykonywanie zawodu z Ministerstwa Zdrowia?

  1. Warunkowe prawo wykonywania zawodu: W trakcie uzyskiwania zgody warto znaleźć pracę w jednej z placówek Cowidowych (oferty pracy). Po uzyskaniu zgody należy wrobić wizę (jak uzyskać wizę?). Następnie posiadając miejsce, które wyraża chęć zatrudnienia należy zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej o otrzymanie warunkowego prawa wykonywania zawodu. W zależności od województwa placówki medycznej, która ma zatrudnić lekarza należy zgłosić się do odpowiedniej Okręgowej Izby Lekarskiej (przykład procedury w gdańskim oddziale) . Gdy znajdzie pracę musi w przeciągu 7 dni zgłosić to do Ministerstwa Zdrowia. Więcej informacji znajduje się w w pełnym opisie procedury (lekarz bez specjalizacji, lekarz ze specjalizacją).
  2. Prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym: Po uzyskaniu zgody należy wrobić wizę (jak uzyskać wizę?)Ze zgodą należy zgłosić się do Okręgowej Izby Lekarskiej o otrzymanie prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia. W zależności od województwa należy zgłosić się do odpowiedniej Okręgowej Izby lekarskiej (przykład procedury w gdańskim oddziale). Więcej informacji znajduje się w pełnym opisie procedury.

12.  Gdzie może pracować medyk z warunkowym prawem wykonywania zawodu?

W podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, bez względu na zakres tych świadczeń, należy rozumieć podmioty wymienione w wykazie opracowywanym przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Aby znaleźć oferty pracy skierowane do medyków z warunkowym prawem wykonywania zawodu w wyszukiwarce ofert pracy należy wpisać: covid lub warunkowy. Dzięki temu wyświetlą się wszystkie oferty z pracą dla osób z warunkowym prawem.

Pod linkiem: https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-wielkopolskiego-ow-nfz/podmioty-udzielajace-swiadczen-opieki-zdrowotnej-dotyczacej-przeciwdzialania-covid-19/ znajdują się podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej przeciwdziałania COVID-19, zatem lekarze, którzy spełniają pozostałe ustawowe wymagania (zgoda Ministra Zdrowia, ewentualnie warunkowe PWZ) mogą zostać zatrudnieni w tych podmiotach.

13. Co się wydarzy z medykami w momencie zakończenia stanu pandemii? Uproszczona procedura wtedy przestanie obowiązywać.

Zgodnie z obecną ustawą z końcem pandemii medycy nie będą mogli korzystać z uproszczonej procedury. Medyk otrzymuje decyzję na okres do  5 lat i przez te 5 lat może pracować niezależnie od tego czy jest stan epidemii czy już go nie ma. Jeśli szpital, w którym został zatrudniony nie jest już podmiotem covidowym, może zwrócić się do Ministra Zdrowia o zgodę na pracę w podmiocie niecovidowym i pracować nadal w tym samym miejscu.