Лікар без спеціалізації

30 грудня 2020 року польське законодавство внесло зміни до закону „про covid…”, в зв'язку з яким лікарі та лікарі стоматологи з-поза ЄС можуть розпочати працювати в польських медичних закладах на додаткових спрощених умовах.

Лікар без спеціалізації - особа, яка має диплом лікаря або стоматолога, що підтверджує закінчення принаймні 5-річного навчання за межами ЄС під час оголошення епідемічної загрози чи епідемічного стану, може подати заяву на отримання дозволу від Міністра охорони здоров’я на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога та надання Окружною Медичною Радою спеціального умовного права на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога.

Коротко про процедуру:

Лікар подає заяву разом з іншими необхідними для розгляду документами до Міністерства охорони здоров'я Польщі ( МОЗ РП) для отримання дозволу на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога ( поле у заяві в котрому потрібно вказати майбутнє місце роботи можна залишити не заповненим). У той же час шукає роботу у медичному закладі, призначеному для надання медичних послуг пацієнтам, що страждають COVID-19 (Знайти роботу). Потім, отримавши дозвіл і знайшовши роботу, на протязі 7 днів він повинен повідомити у МОЗ РП у якому медичному закладі він буде працювати. Далі, на підставі отриманого дозволу МОЗ РП і місця роботи лікар повинен звернутися до Окружної Медичної Ради (Okręgowa Izba Lekarska- в залежності від місця роботи) про надання "Спеціального умовного права на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога" (приклад процедури в Izbie lekarskiej w Gdańsku).  У разі потреби, на підставі отриманого дозволу лікар може подати заяву до Консульства РП на отримання візи.

Більше інформації про процедуру описано нижче.

Хто може отримати дозвіл?

Будь-яка особа, незалежно від громадянства (також громадяни польщі), яка здобула кваліфікацію лікаря або лікаря стоматолога за межами території держав-членів Європейського Союзу, якщо:

1. має диплом лікаря або лікаря стоматолога, що підтверджує закінчення принаймні 5-річного навчання за межами ЄС;

2. має повну цивільну дієздатність;

3. має документ/довідку - виданий лікарем, який засвідчує, що її стан здоров’я дозволяє працювати лікарем або лікарем стоматологом;

4. має документи, які свідчать про її зразкову етичну поведінку.

Де можна займатися професійною діяльністю лікаря/лікаря стоматолога стоматолога на підставі вище отриманого дозволу та права

В медичній установі, призначеній для надання медичних послуг пацієнтам, які страждають на COVID-19.

Як вирішити питання

1) Перешліть з власноручним підписом заяву „Додаток nr 2” до МЗу (Ministerstwo Zdrowia) або до Консула Республіки Польща (у ній вкажіть адресу для кореспонденції, e-mail та номер телефону)  та інші потрібні для розгляду документи, згідно переліку (пронумеруйте додані документи за порядковим номером, зазначеним у заяві і позначте переклади документів літерою "a"):

2) Диплом лікаря/лікаря-стоматолога який підтверджує що Ви закінчили щонайменше п'ятирічне навчання за межами ЄС. Легалізація дипломів або дублікаті та вироблення апостилю дипломів або їх дублікатів – в рамах цієї процедури не вимагається.

3) Заяву такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що є повністю дієздатним» (заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання, підпис і повинна бути написана польською мовою за зразком):

Oświadczenie

"Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych"

4) Документ/довідка - виданий лікарем, який засвідчує, що ваш стан здоров’я дозволяє вам працювати лікарем або лікарем стоматологом. Цей документ може бути виданий  як польським лікарем, так і лікарем з країни вашого походження, але тоді він повинен бути перекладенним на польську мову присяжним перекладачем (цей документ має бути виданий не пізніше ніж за три місяці до подачі, тобто він діє впродовж трьох місяців з дня видачі).

5) Документи, які свідчать про Вашу зразкову етичну поведінку:

а) Документ 1

Заява такого змісту: «Усвідомлюючи кримінальну відповідальність за подання неправдивих свідчень, я заявляю, що не був засуджений за навмисний злочин чи навмисний фінансовий злочин, а також проти мене не ведеться розслідування за вчинення навмисного злочину чи навмисного фінансового злочину та відсутні інші обставини, які у відповідності до Кодексу Лікарської Етики та інших положень законодавства в розумінні вимог визначених у 5 підпункті 1 пункту параграфа 5 закону «Про професію лікаря та лікаря-стоматолога» від 5 грудня 1996 року (Dz. U. 1997 Nr 28 poz. 152), могли б мати вплив на виконання професії лікаря або лікаря-стоматолога на території Республіки Польща.» (заява повинна містити ім’я та прізвище, місце та дату складання, підпис і повинна бути написана польською мовою за зразком):

Oświadczenie

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”

б) Документ 2 (за його наявності в державі походження лікаря)

Документ, який підтверджує відсутність професійних покарань та відповідність етичним вимогам, виданий уповноваженим органом у країні, в якій заявник здійснював/здійснює свою професійну діяльність.

Вимоги, яким повинні відповідати документи, подані вами до Міністра охорони здоров’я

1.  Додайте переклади документів іноземними мовами на польську мову, підготовлені присяжним перекладачем з вашої країни або з Польщі (LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH). Присяжний перекладач повинен відповідіти нормам закону від 25 листопада 2004 року про професію присяжного перекладача (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326)

2. Всі документи подаються в оригіналі. Ви можете подати копії замість оригіналів, якщо відповідність їх оригіналу засвідчена польським нотаріусом або консулом чи представником, що приймає участь у процесі подачі, який є адвокатом, юридичним радником, патентним повіреним або податковим радником.

Хід провадження заявки

1. Уповноважений Міністр охорони здоров’я, на підставі документів, що додаються до заяви, може надати дозвіл у формі адміністративного рішення або відмовити у наданні дозволу на професійну діяльність лікаря /лікаря стоматолога. Дозвіл видається у формі рішення, що підлягає негайному виконанню. Це означає що дозвіл діє від моменту його видання.

Якщо заява не міститеме усіх необхідних документів, то орган котрий розглядатиме її зв’яжеться з вами та попросить про відповідне її доповнення. 

2. Якщо ви отримали позитивне рішення, зверніться до відповідної (з точки зору вашого місця працевлаштування) Окружної лікарської ради(IzbyOkręgowe) для отримання права на ведення лікарської діяльності.

3. Після подання рішення, яке ви отримали від Міністра охорони здоров’я, Окружна Медична Рада видасть вам спеціальне умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога.

4. Окружна Медична Рада видасть вам „спеціальне умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога” протягом 7 робочих днів від дня подання рішення, яке ви отримали від Міністра Охорони Здоров’я.

5. Якщо Окружна Медична Рада не видасть вам „спеціальне умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога” протягом 7 робочих днів від дня подання рішення, яке ви отримали від Міністра Охорони Здоров’я, або відмовить вам у наданні цього права то до дня остаточного завершення процедури з надання „спеціального умовного права на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога” Ви можете займатися професійною діяльністю лікаря або лікаря стоматолога на підставі та в обсязі, визначеному у дозволі від Міністра охорони здоров’я–протягом цього періоду Ви вважаєтесь за лікаря або лікаря стоматологом з відповідним правом на виконання професійної діяльності;

6. Зголосіть до Міністра охорони здоров’я в якому медчному закладі а також на який час вас працевлаштовано протягом 7 днів з дати початку ведення лікарської професійної діяльності у медичному закладі. Надайте зголошення через систему реєстрації лікарів (так званий SEL). Неподання цього зголошення може стати підставою для відкликання вашого дозволу на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога. Згода відкликається адміністративним рішенням, виданим Міністром охорони здоров'я;

7. На підставі „спеціального умовного права на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога” ви будете виконувати лікарську професійну діяльність під наглядом опікуна, який є лікарем зі спеціалізацією 2 ступеня або званням спеціаліста;

8. На підставі „спеціального умовного права на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога” ви можете займатися лікарською професійною діяльністю в медичних закладах, призначених для надання медичних послуг пацієнтам, які страждають на COVID-19;

9. Якщо у Вас вже є „спеціальне умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога” виданне Окружною Медичною Радою, то Ви можете звернутися до Міністра охорони здоров’я з заявою для отримання дозволу на здійснення професійної діяльності за межами медичних закладів, призначенних для надання медичних послуг пацієнтам, які страждають на COVID-19;

10. Надіслані Вами документи будуть повернуті після закінчення процедури традиційною поштою на адресу кореспонденції, вказану в заявці, лише якщо ви звернулись до міністра охорони здоров’я з таким запитом (ви можете в будь-який час зв’язатися з Міністром охорони здоров’я з проханням повернути подані документи) у паперовій формі, надісланій на адресу міністерства.  Щоб завантажити шаблон на такий запит - натисніть тут.

Куди подати або надіслати заявку

Ви можете надіслати заявку поштою на адресу:

Ministerstwo Zdrowia

Departament Rozwoju Kadr Medycznych

Miodowa 15

00-952 Warszawa

або подати її особисто або через уповноважену особу в Бюро подачі заяв Міністерства Здоров’я,

  • Особа яка є уповноважена до подачі документів від імені заявника, повинна представити документ, що посвідчує її особу а також доручення до подачі документів від імені заявника в Biurze Podawczym Ministerstwa, (Натисніть тут, щоб завантажити шаблон доручення)

або подати її до Консула Республіки Польща

Коли можна подавати заявку за цією процедурою

Під час оголошення стану епідемічної загрози або епідемії на території Республіки Польща.

Яка вартість

Послуга безкоштовна.

Пам’ятайте

1. Зголосіть до Міністра охорони здоров’я в якому медчному закладі а також на який час вас працевлаштовано протягом 7 днів з дати початку ведення лікарської професійної діяльності у медичному закладі. Надайте зголошення через систему реєстрації лікарів (так званий SEL). Неподання цього зголошення може стати підставою для відкликання вашого дозволу на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога. Згода відкликається адміністративним рішенням, виданим Міністром охорони здоров'я;

2. Право займатися професією на підставі вищезазначених умов видається лише на термін, що не перевищує 5 років без можливості його продовження.

3. На підставі „спеціального умовного права на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога” ви можете займатися лікарською професійною діяльністю в медичних закладах, призначених для надання медичних послуг пацієнтам, які страждають на COVID-19;

4. Якщо у Вас вже є „спеціальне умовне право на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога” виданне Окружною Медичною Радою, то Ви можете звернутися до Міністра охорони здоров’я з заявою для отримання дозволу на здійснення професійної діяльності за межами медичних закладів, призначенних для надання медичних послуг пацієнтам, які страждають на COVID-19;

5. На підставі „спеціального умовного права на здійснення професійної діяльності лікаря або лікаря стоматолога” ви будете виконувати лікарську професійну діяльність під наглядом опікуна, який є лікарем зі спеціалізацією 2 ступеня або званням спеціаліста;

6. Особи, які мають диплом країни, яка не була членом ЄС на момент його видачі, але зараз належить - мають автоматично визнану кваліфікацію і їм не потрібно користуватися спрощеною системою доступу до професії лікаря та лікаря стоматолога.

Добре знати

Впродовж терміну працевлаштування у відповідності з вищезазначеними умовами, ви, як особа, яка здобула кваліфікацію за межами ЄС, зможете:

1) пройти процедуру нострифікації диплому в університеті або

2) Здати Лікарський верифікаційний екзамен/лікарський верифікаційний екзамен лікаря-стоматолога в Центрі медичних іспитів, який знаходиться в Лодзі(Lekarski Egzamin Weryfikacyjny/ Lekarsko- Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny w Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi),

3) Пройти практику/стажування або отримати визнання закінченої практики/стажування, котра була пройденна закордоном (рішення приймає Міністр охорони здоров’я - заява подається до Центру післядипломної медичної освіти/ (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) якщо практика/стажування відбувалася за межами Європейського Союзу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну чи Швейцарії, або до Міністр охорони здоров’я якщо практика/стажування відбувалася у державі-члені Європейського Союзу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейні та Швейцарії).

4) Зарахувати заключний медичний екзамен/заключний медичний екзамен лікаря-стоматолога(Lekarski Egzamin Końcowy/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy) у Центрі медичних іспитів у м. Лодзь, що дозволить вам у випдку його позитивного зарахування а також виконанню інших умов вказаних у пункті 1) або 2) і 3) остаточно підтвердити Вашу кваліфікацію та отримати право займатися професією без обмежень.

5) Отримання права займатися професією без обмежень дасть вам можливість подати заявку на визнання звання спеціаліста, отриманого за межами Європейського Союзу, Ісландії, Норвегії, Ліхтенштейну чи Швейцарії, рівноцінним званню спеціаліста в Республіці Польща (рішення приймає Міністр охорони здоров’я - заява подається до Медичного центру післядипломної освіти (пол. CMKP).

Тема нострифікації диплому або проходження Лікарського Верифікаційного Іспиту більш докладно описана тут

Матеріали для завантаження

1. Załącznik
Załącznik​_nr​_2​_wzór​_wniosku​_-​_pwz​_warunkowe​_bez​_specjalizacji.docx 0.02MB

2. Wykaz załączników
Wykaz​_załączników​_do​_wniosku​_-​_warunkowe​_pwz​_-​_bez​_specjalizacji.docx 0.02MB

3. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych

4. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną lekarz/ lekarz dentysta

5. Oświadczenie o braku wymaganych dokumentów

6. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

7. Orzeczenie o stanie zdrowia

Де ви отримаєте додаткову інформацію

Якщо у вас виникли питання, будь ласка, зв'яжіться з нашою гарячою лінією (обслуговується PL, RU, UA, EN мовами)) або напишіть повідомлення.

Тел. (+48)  22 427 65 60

E-mail: [email protected]

Правова основа

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 2020 poz. 514

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. 2020 poz. 1566

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938