Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Od 30.12.2020 r. obowiązują przepisy umożliwiające – na nowych dodatkowych zasadach– podejmowanie pracy w Polsce przez pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania swoich zawodów w krajach niebędących członkami UE.

Infografika UA - kliknij

Infografika RU - kliknij

Kto może skorzystać

Każda osoba, niezależnie od obywatelstwa (również Polak), która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i spełnia następujące warunki:

 1. posiada dyplom pielęgniarki lub położnej;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
 4. wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić

Złóż do Ministra Zdrowia własnoręcznie podpisany wniosek (według dostępnego wzoru, pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu) oraz wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty (ponumeruj załączone dokumenty wg liczby porządkowej wskazanej we wniosku, tłumaczenia dokumentów oznacz literą a):

1) oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych” (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis). Oświadczenie powinno być napisane w języku polskim według wzoru: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych”

2) wydany przez lekarza dokument poświadczający, że posiadasz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej. Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również  lekarza z Twojego  państwa pochodzenia, wtedy jednak musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);

3) poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:

a) dokument 1:

Oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

(oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis). Oświadczenie powinno być napisane w języku polskim według wzoru: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 35a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2020 poz. 562, z późn. zm.), mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 

b) dokument 2 (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi pielęgniarka lub położna):

Dokument potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód pielęgniarki lub położnej;

4) wydany przez właściwy organ za granicą (np. dotychczasowego pracodawcę lub organ samorządu zawodowego) dokument poświadczający, że posiadasz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka lub położna zdobyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

5) dyplom  pielęgniarki lub położnej. Od pielęgniarki lub położnej ubiegającej się o warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub warunkowe prawo wykonywania zawodu położnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce nie jest wymagane zalegalizowanie  dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów. Należy natomiast uzyskać od okręgowej rady pielęgniarek, właściwej dla miejsca kształcenia, zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że posiadany dyplom potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwierdzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub położnej wynikające z prawa Unii Europejskiej. 

6) ewentualnie inne dokumenty poświadczające posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, wydane przez właściwy organ.

Wymagania jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie dokumenty do Ministra Zdrowia

1. Dołącz tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326).  LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH).  

2. Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Przebieg postępowania

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce, Minister Zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów  wyraża zgodę w formie decyzji administracyjnej lub odmawia wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej w tym okresie.  Minister Zdrowia w decyzji  wskazuje, czy pielęgniarka lub położna może wykonywać zawód samodzielnie, czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

W przypadku posiadania przez pielęgniarkę lub położną, co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego, jako pielęgniarka lub położna, uzyskanego w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, może uzyskać zgodę na samodzielne wykonywanie zawodu.

W przypadku niespełniania powyższego warunku, pielęgniarka lub położna może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej.

Przed wydaniem decyzji administracyjnej Minister Zdrowia może także zasięgnąć opinii konsultanta krajowego w danej dziedzinie pielęgniarstwa  lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa, na obszarze województwa, gdzie pielęgniarka  lub położna  zamierza wykonywać zawód.

Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów Ministerstwo Zdrowia będzie się z Tobą kontaktować i wzywać do jego  uzupełnienia.

Przekazane przez Ciebie dokumenty do wniosku zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia  do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie).

Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną udaj się do okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub warunkowego prawa wykonywania zawodu położnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce.

Po okazaniu decyzji, którą otrzymałeś od Ministra Zdrowia, okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej/ położnego ”.

W powyższych dokumentach okręgowa rada pielęgniarek i położnych zamieszcza adnotację, że dane prawo wykonywania zawodu jest prawem warunkowym oraz wskazuje, czy dana pielęgniarka albo położna może wykonywać zawód samodzielnie, czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

Pielęgniarka albo położna, posiadająca warunkowe prawo wykonywania zawodu, uprawniające do samodzielnego wykonywania zawodu, przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje zawód pod nadzorem innej pielęgniarki albo położnej.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż na adres Ministerstwa Zdrowia

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

albo złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w Biurze Podawczym Ministerstwa,

 • Osoba upoważniona do składania dokumentów w imieniu osoby składającej musi przedstawić do wglądu dokument potwierdzający jej tożsamość oraz upoważnienie do składania dokumentów w Biurze Podawczym Ministerstwa (kliknij aby pobrać szablon upoważnienia)

lub złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul przesyła elektronicznie odwzorowane dokumenty do ministra właściwego do spraw zdrowia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kiedy złożyć wniosek

Możesz złożyć wniosek w dowolnym momencie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Pamiętaj

 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce pielęgniarka lub położna, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, może uzyskać zgodę na  wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej oraz uzyskać warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 35a ust 1 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
 2. Pielęgniarka albo położna, posiadająca warunkowe prawo wykonywania zawodu nie może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, chyba, że uzyska na to dodatkową zgodę Ministra Zdrowia.
 3. Pielęgniarka albo położna, posiadająca warunkowe prawo wykonywania zawodu zgłasza Ministrowi Zdrowia, w jakim podmiocie i na jaki okres została zatrudniona, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w danym podmiocie.

Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 1. Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub warunkowe prawo wykonywania zawodu położnej, zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia jego wydania i po upływie tego okresu wygasa. Nie będzie można przedłużyć tego prawa na kolejny okres, ani wydać nowego prawa wykonywania zawodu na tych samych zasadach po upływie 5 lat od daty jego wydania. Po upływie tego czasu pielęgniarka/położna będzie mogła wykonywać zawód w Polsce tylko po nostryfikacji dyplomu lub ukończeniu studiów wyższych I stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zachowuje ważność przez okres nie dłuższy niż 5 lat od daty jego wydania i wygasa w przypadkach :

1) uzyskania przez pielęgniarkę albo położną prawa wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie;

2) wydania decyzji, o cofnięciu zgody przez Ministra Zdrowia  na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez daną pielęgniarkę lub położną, w przypadku gdy  stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej;

3) skreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 48 ust. 1;

4) upływu 5 lat od dnia jego wydania;

5) ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego pielęgniarki albo położnej;

6) złożenia przez pielęgniarkę albo położną oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa;

7) śmierci pielęgniarki albo położnej.

 1. Minister Zdrowia może udzielić, w drodze decyzji administracyjnej, zgody na wykonywanie zawodu przez pielęgniarkę albo położną, posiadającą warunkowe prawo wykonywania zawodu, poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. Zgody tej udziela się na wniosek pielęgniarki albo położnej. W decyzji wskazuje się podmiot, w którym dana pielęgniarka albo położna będzie wykonywać zawód.
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy Minister Zdrowia przesyła elektronicznie odwzorowaną decyzję do właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Konsul po otrzymaniu decyzji, wydaje wizę, chyba że zachodzą podstawy do odmowy jej wydania.

Warto wiedzieć

W okresie zatrudnienia na powyższych zasadach, jako osoba, która uzyskała kwalifikacje poza UE, będziesz mógł:

 1. przystąpić do nostryfikacji swojego dyplomu na jednej z uczelni w Polsce (jeśli dyplom spełnia warunki określone odrębnymi przepisami prawa) lub
 2. rozpocząć studia wyższe I stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Gdzie uzyskasz dodatkowe informacje

Jeżeli masz pytania, połącz się z naszą infolinią (obsługiwane języki PL, UA, RU, EN)  lub napisz wiadomość.

Tel. (+48)  22 427 65 60

E-mail: [email protected]

Materiały

1. Wzór wniosku
Wzór​_wniosku​_11012021​_warunkowe​_PWZ​_piellub​_połoznej​_ost.docx 0.03MB

2. Wykaz załączników
Wykaz​_załaczników​_warunkowe​_PWZ​_piel​_lub​_połoznej​_​_-11012021​_r​_ost.docx 0.02MB

3. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych

4. Oświadczenie odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną pielęgniarka lub położna

5. Oświadczenie o braku wymaganych dokumentów

6. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2020 poz. 562

Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych Dz.U. 2020 poz. 2401

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938