Pielęgniarka

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach

Oddział chorób płuc

Opis placówki medycznej:

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach jest podmiotem leczniczym, wyspecjalizowany w leczeniu pacjentów ze schorzeniami pulmonologicznymi. Szpital położony jest na trasie pomiędzy Gliwicami a Rybnikiem (ok. 15 km).

W swojej strukturze organizacyjnej posiada Oddział chorób płuc, w którym są diagnozowani i leczeni pacjenci ze schorzeniami chorób płuc, w tym onkologiczni i gruźlicy oraz Oddział rehabilitacji pulmonologicznej, w którym rehabilitowane są osoby z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego oraz z powikłaniami po przebytym COVID-19.
Ponadto Szpital realizuje:
świadczenia w izbie przyjęć,
specjalistkę ambulatoryjną w przyszpitalnej poradni chorób płuc i gruźlicy,
chemioterapię nowotworów płuc,
programy zdrowotne w zakresie leczenia raka płuc,
opiekę w domu pacjenta w ramach domowego leczenia tlenem oraz wentylacji mechanicznej,
diagnostykę i leczenie bezdechu sennego,
rehabilitację oddechową, w tym pocovidową.

Opis stanowiska:

Placówka medyczna chce zatrudnić medyka zgodnie z: uproszczoną procedurą (medyk z prawem wykonywania zawodu lub warunkowym prawem wykonywania zawodu wykonywanym w określonym miejscu, określonym czasie i wykonujący określone czynności).

Zakres czynności wykonywanych pod nadzorem:
1. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej tj.:
a) rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
b) rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
c) planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej
d) udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
e) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
f) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
z zachowaniem aktualnych wytycznych i wiedzy medycznej.
2. Zapewnienie właściwej realizacji i poziomu opieki pielęgniarskiej, w szczególności poprzez:
a) stwarzanie odpowiednich warunków adaptacji pacjentów do pobytu w szpitalu, w tym zapoznanie z obowiązującymi regulaminami oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;
b) planowanie i dobór właściwych metod postępowania pielęgnacyjnego w oparciu o znajomość stanu zdrowia pacjenta i programu leczenia;
c) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zabiegów leczniczo – pielęgnacyjnych i higienicznych z uwzględnieniem zasad aseptyki;
d) zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz prawidłowej opieki ciężko chorym i w stanach terminalnych;
e) prawidłowe dokumentowanie realizowanej opieki zgodnie z regulacjami prawnymi, standardami i procedurami szpitalnymi;
f) przestrzeganie praw pacjenta i zasad etyki pielęgniarskiej;

 • ilość wolnych etatów: 5

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe:  minimum 3 lata po specjalizacji
 • aktualne Prawo Wykonywania Zawodu
 •  znajomość języka polskiego
 •  pełna zdolność do czynności prawnych
 • dyplom wzraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego

Czas pracy i system:

 • 37,5 tygodniowo

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia:  lat;
 • wynagrodzenie (brutto):  wg wynagrodzenia ustalonego ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę;
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania;
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci;
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka – zgodnie z potrzebami szpitala;