Lekarz psychiatra

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Oddział Psychiatrii dla Dorosłych

Opis placówki medycznej:

Szpital powstał w roku 1972, nasza działalność dotyczy głównie obszaru psychiatrii i neurologii. Dysponujemy trzema Oddziałami Psychiatrii dla Dorosłych. W ramach Szpitala funkcjonuje również Izba Przyjęć, Oddział Dzienny Psychiatryczny oraz Poradnie Zdrowia Psychicznego. Od listopada 2020 bierzemy udział w programie pilotażowym Centrum Zdrowia Psychicznego.
Oddziały Psychiatrii dla Dorosłych A z odcinkiem ostrym oraz Oddział Psychiatrii dla Dorosłych B dysponują 63 miejscami w każdym z nich. Oddział Psychiatrii dla Dorosłych C to oddział z 40 miejscami. Na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dysponujemy 30 miejscami.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 12
 • Zadania:

1. znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa wewnętrznego (regulaminów, procedur, instrukcji, itp.)
2. przestrzeganie obowiązku wykonywania zawodu lekarza w sposób rzetelny, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania , rozpoznania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należyta starannością
3. udzielanie pacjentom pełnych świadczeń medycznych na najwyższym poziomie w ramach posiadanych środków
4. ścisła współpraca z ordynatorem oraz wykonywanie jego poleceń w zakresie prowadzenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego na wyznaczonym odcinku pracy
5 . udział w wizytach ordynatorskich , raportach lekarskich i pielęgniarskich w oddziale
6. udział w prowadzeniu procesu terapeutycznego oraz czuwanie nad prawidłowym i terminowym wykonaniem zleconych badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
7. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą młodszego asystenta
8. świadczenie konsultacji specjalistycznych dla pacjentów:
– skierowanych przez lekarzy z Poradni Zdrowia Psychicznego, Izby Przyjęć,
– przebywających w oddziałach innych szpitali,
– przebywających w oddziałach neurologicznych tutejszego szpitala,
9. udzielanie porad specjalistycznych w Poradni Zdrowia Psychicznego
10. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodzin pacjentów poprzez udział w cyklicznych, zgodnych z ustalonym grafikiem, Spotkaniach Rodzin Pacjentów
11. ordynowanie leków tylko po osobistym zbadaniu pacjenta zgodnie z receptariuszem szpitalnym, i w miarę możliwości, po uzgodnieniu z ordynatorem oraz przestrzeganie obowiązku bezzwłocznego wpisu do „Indywidualnej karty zleceń lekarskich”
12. dbanie o prawidłowy przepływ informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta między pracownikami zespołu lekarsko – pielęgniarsko – rehabilitacyjno – terapeutycznego,
13. rzetelne prowadzenie dokumentacji lekarskiej hospitalizowanych
pacjentów poprzez wprowadzanie danych i korzystanie z zapisów systemu informatycznego zgodnie z przyznanymi uprawnieniami,
14. znajomość i przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w szczególności zasad stosowania przymusu bezpośredniego oraz prawidłowe prowadzenie jego bieżącej oceny i dokumentacji,
15. zapobieganie zakażeniom szpitalnym i bieżące prowadzenie dokumentacji z zakażeń szpitalnych, terminowe zgłasza nie chorób zakaźnych odpowiednim władzom oraz terminowe wypełnianie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego,
16. udzielenie pacjentowi oraz jego rodzinie informacji o jego stanie zdrowia, leczeniu i rokowaniu,
17. uznanie prawa pacjenta do opieki przez osobę bliską lub inną wskazaną,
18. stwierdzenie zgonu pacjenta oraz obowiązek ponownego stwierdzenia zgonu po 2 godzinach,
19. niezwłocznie zawiadamianie przełożonego o każdym przypadku zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, samobójstwa lub zatrucia,
20. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w
szkoleniach, konferencjach naukowych i poprzez śledzenie bieżących
osiągnięć naukowych,
21. lekarz zobowiązany jest wykonywać polecenia ordynatora i dyrektora wiążące się z zakresem jego pracy, a w uzasadnionych przypadkach także inne czynności nie objęte niniejszym zakresem

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: przynajmniej 3 lata stażu w pracy klinicznej
 • specjalizacja: psychiatria dorosłych
 • znajomość języka polskiego w mowie (komunikatywny) i piśmie (do wypełniania dokumentacji medycznej
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

 • 37:55 średniotygodniowy
 • system równoważny

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lata
 • wynagrodzenie (brutto): 8000 zł + 30% premii + wysługa ( w przypadku Specjalisty), kontrakt: 1 h dyżuru w IP 140 zł, 1 h pracy w oddziale i PZP 75 zł
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt
 • pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania
 • kurs języka  polskiego