Lekarz neurolog

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Oddział Psychiatrii dla Dorosłych

Opis placówki medycznej:

Szpital powstał w roku 1972, nasza działalność dotyczy głównie obszaru psychiatrii i neurologii. Dysponujemy trzema Oddziałami Psychiatrii dla Dorosłych. W ramach Szpitala funkcjonuje również Izba Przyjęć, Oddział Dzienny Psychiatryczny oraz Poradnie Zdrowia Psychicznego. Od listopada 2020 bierzemy udział w programie pilotażowym Centrum Zdrowia Psychicznego.
Oddział Neurologii dla Dorosłych A z poddziałem udarowym dysponuje 24 łóżkami udarowymi, 6 łózkami neurologicznymi oraz 12 łózkami wczesnej rehabilitacji neurologicznej.
Oddział Neurologii dla Dorosłych B z pododdziałem udarowym dysponuje 4 łózkami udarowymi, 14 łózkami neurologicznymi oraz 12 łózkami wczesnej rehabilitacji neurologicznej.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 6
 • Zadania:

1.znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa wewnętrznego (regulaminów, procedur, instrukcji itp.)
2. rzetelne prowadzenie dokumentacji lekarskiej hospitalizowanych pacjentów poprzez wprowadzanie danych i korzystanie z zapisów systemu informatycznego zgodnie z przyznanymi uprawnieniami,
3. ścisła współpraca z ordynatorem i kierownikiem, wykonywanie poleceń przełożonych w zakresie prowadzenia procesu diagnostyczno – terapeutycznego w oddziałach
4. ustalanie we współpracy z ordynatorem wskazań do rehabilitacji medycznej pacjentów w oddziale udarowym, czuwanie nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zleconych zabiegów rehabilitacyjnych oraz ustalanie zakresu dalszej rehabilitacji
5. branie udziału w wizytach ordynatorskich , raportach lekarskich i
pielęgniarskich w oddziałach
6. udział w prowadzeniu procesu terapeutycznego oraz czuwanie nad
prawidłowym i terminowym wykonaniem zleconych badań diagnostycznych, zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych lub rehabilitacyjnych
7. prowadzenie nadzoru merytorycznego nad młodszymi asystentami, asystentami oraz lekarzami stażystami odbywającymi staż w ramach specjalizacji
8. przyjmowanie pacjentów w Izbie Przyjęć oraz w oddziałach neurologicznych i udarowych Zespołu oraz pełnienie dyżurów pod telefonem
9. świadczenie konsultacji specjalistycznych pacjentów:
– skierowanych przez lekarzy do Poradni Neurologicznej, Izby Przyjęć
– przebywających w oddziałach innych szpitali
– przebywających w oddziałach psychiatrycznych tutejszego Zespołu
10. udzielanie porad specjalistycznych w Poradni Neurologicznej
11. prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodzin i pacjentów w oddziałach
12. ordynowanie leków tylko po osobistym zbadaniu pacjenta zgodnie z receptariuszem szpitalnym i w miarę możliwości po uzgodnieniu z ordynatorem oraz przestrzeganie obowiązku bezzwłocznego wpisu do „Indywidualnej karty zleceń lekarskich”
13. stwierdzenie zgonu pacjenta oraz obowiązek ponownego stwierdzenia zgonu po 2 godzinach
14. ścisła współpraca oraz dbałość o prawidłowy przepływ informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta między pracownikami zespołu lekarsko-pielęgniarsko – rehabilitacyjno – terapeutycznego,
15. podejmowanie interwencji medycznych w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta
16. znajomość i przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zasad stosowania przymusu bezpośredniego oraz prawidłowe prowadzenie jego bieżącej oceny i dokumentacji
17. zapobieganie zakażeniom szpitalnym i bieżące prowadzenie dokumentacji z zakażeń szpitalnych, terminowe zgłaszanie chorób zakaźnych odpowiednim władzom oraz terminowe wypełnianie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego, 1 18. udzielenie pacjentowi oraz jego rodzinie informacji o jego stanie zdrowia, leczeniu oraz rokowaniu
19. uznanie prawa pacjenta do opieki przez osobę bliską lub inną wskazaną
20. zawiadamianie niezwłocznie przełożonego o każdym przypadku zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, samobójstwa lub zatrucia
21. udzielanie pacjentom pełnych świadczeń medycznych na najwyższym poziomie w ramach posiadanych środków
22. podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w szkoleniach, spotkaniach naukowych i na podstawie śledzenia bieżących osiągnięć naukowych
23. lekarz zobowiązany jest wykonywać polecenia ordynatora, kierownika i dyrektora wiążące się z zakresem jego pracy, a w uzasadnionych przypadkach także inne czynności nie objęte niniejszym zakresem.

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe: przynajmniej 3 lata neurologii klinicznej
 • specjalizacja: neurologia
 • prawo wykonywania zawodu
 • znajomość języka polskiego w mowie (komunikatywny) i piśmie (do wypełniania dokumentacji medycznej
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

 • 37:55 średniotygodniowy
 • system równoważny

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia: 5 lata
 • wynagrodzenie (brutto): 8.000 zł + 30% premii + wysługa (w przypadku specjalisty); kontrakt: 1 h/do 200 h dyżuru w IP – 130zł, 1h/pow. 200 h dyżury w IP – 150 zł, praca w oddziale od 75 /1h, praca w Poradni Neurologicznej 0,55 zł za 1 pkt
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę lub kontrakt
 • pomoc mentora
 • pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania
 • pomoc w znalezieniu kursu j. polskiego