Lekarz medycyny pracy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

Kabinet Medycyna Pracy

Opis placówki medycznej:

Podmiot medyczny znajduje się na wykazie placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID. 

Nasza placówka jest zlokalizowana w województwie podlaskim, na skraju Puszczy Białowieskiej. Zapewniamy długoterminową pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, z możliwością uzyskania dodatkowych dochodów w ramach pełnienia dyżurów medycznych w oddziałach szpitalnych (po ocenie umiejętności i uzgodnieniu z koordynatorem oddziału) bądź też w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NPL), w której nie wymagane jest posiadanie specjalizacji. W każdym powiecie musi znajdować się poradnia, która sprawuje opiekę nad pacjentami od godziny 18.00 do 8.00 w dniach od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w sobotę, niedzielę i święta, takim właśnie punktem w powiecie hajnowskim jest NPL przy SP ZOZ w Hajnówce.

Opis stanowiska:

 • ilość wolnych etatów: 1
 • przeprowadzanie wstępnego badania oraz ustalanie rozpoznania i kierunku leczenia powierzonych pacjentów,
 • sprawowanie opieki lekarskiej nad pacjentami, zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej oraz ogólnie przyjętymi zasadami etyki zawodowej,
 • uczestniczenie w obchodach lekarskich,
 • przeprowadzanie wywiadów lekarskich z pacjentami,
 • stała weryfikacja wstępnej diagnozy i przyjętego sposobu leczenia,
 • wykonywanie i zlecanie właściwych badań oraz zabiegów diagnostycznych i leczniczych,
 • bieżące ocenianie stanu pacjenta, postępów w leczeniu oraz wyników badań diagnostycznych,
 • nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym pacjentów,
 • podejmowanie decyzji o zakończeniu hospitalizacji pacjenta,
 • udział w raportach i naradach lekarskich oraz szkoleniach wewnątrz oddziałowych,
 • udzielanie konsultacji lekarskich w innych komórkach organizacyjnych Szpitala, zgodnie z ich specyfiką i w zależności od wskazań medycznych,
 • udzielanie pacjentowi lub osobom upoważnionym przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, postawionej diagnozie oraz proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych,
 • dokładne i systematyczne prowadzenie dokumentacji leczonych pacjentów, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa, w tym przygotowanie dokumentów wymaganych przy wypisywaniu pacjenta.

Wymagania:

 • specjalizacja: medycyny pracy
 • znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • prawo wykonywania zawodu medyka bez ograniczeń lub prawo w ramach uproszczonego dostępu do wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Czas pracy i system:

 • 37,55 tygodniowo

Pracodawca oferuje:

 • okres zatrudnienia:  5
 • wynagrodzenie (brutto): 5 477,52 zł  PLUS dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia dyżurów medycznych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
 • rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę 
 • pomoc w znalezieniu zakwaterowania
 • pomoc w znalezieniu kursu  języka polskiego
 • pomoc w zorganizowaniu szkoły dla dzieci
 • pomoc w zatrudnieniu dla współmałżonka