Lekarz bez specjalizacji

W dniu 30.12.2020 r. nastąpiła nowelizacja obowiązujących przepisów w związku, z czym lekarze/lekarze dentyści spoza UE mogą rozpocząć pracę w polskich placówkach medycznych na nowych dodatkowych uproszczonych zasadach

Lekarz bez specjalizacji - Osoba która posiada dyplom lekarza albo lekarza dentysty, potwierdzający ukończenie co najmniej 5-letnich studiów, poza terytorium UE. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii może ubiegać się o wyrażenie zgody przez Ministra Zdrowia na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty oraz przyznanie przez Okręgową Izbę Lekarską warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty.

W skrócie

Lekarz składa dokumenty do Ministerstwa Zdrowia o otrzymanie zgody wykonywania zawodu (miejsce we wniosku, w którym trzeba wpisać miejsce pracy można pozostawić pustym). Ze zgodą MZ wyrabia wizę. W międzyczasie poszukuje pracy w placówkach Covidowych (oferty pracy). Po otrzymaniu pozytywnej zgody i znalezieniu pracy musi w przeciągu 7 dni zgłosić do Ministerstwa Zdrowia w jakiej placówce zostanie zatrudniony.  Następnie ze zgodą oraz wypisanym miejscem pracy zgłasza się do Okręgowej Izby Lekarskiej (zgodnej z województwem placówki medycznej, w której ma być zatrudniony) o otrzymanie warunkowego prawa wykonywania zawodu (przykład procedury w Izbie lekarskiej w Gdańsku) . Więcej informacji znajduje się w poniższym opisie procedury.

Infografika UA - kliknij

Infografika RU - kliknij

Kto może skorzystać

Każda osoba, niezależnie od obywatelstwa (również Polak), która uzyskała kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w tym:

1) Posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej;

2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3) Jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

4) Wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Gdzie mogę wykonywać zawód lekarza/lekarza dentysty

W podmiocie  leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.

Jak załatwić sprawę i jakie dokumenty przedstawić

1) Złóż własnoręcznie podpisany wniosek (Załącznik nr 2) do Ministra Zdrowia albo do konsula Rzeczypospolitej Polskiej (według dostępnego wzoru, pamiętaj, żeby podać w nim adres do korespondencji oraz adres e-mail i nr telefonu) oraz wszystkie niezbędne do jego rozpatrzenia poniższe dokumenty (ponumeruj załączone dokumenty wg liczby porządkowej wskazanej we wniosku, tłumaczenia dokumentów oznacz literą a):

2) dyplom lekarza/lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów wydany w innym państwie niż państwo członkowskie UE. Nie jest wymagane zalegalizowanie dyplomów lub duplikatów oraz posiadanie apostille dyplomów lub ich duplikatów);

3) oświadczenie o następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych" (oświadczenie powinno zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i daty złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis);

4) wydany przez lekarza dokument poświadczający, że posiadasz stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty.  Dokument ten może być wydany zarówno przez lekarza polskiego, jak również  lekarza z Twojego  państwa pochodzenia, wtedy jednak musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego (pamiętaj dokument może być przedstawiony w ciągu 3 miesięcy od daty jego wydania, co oznacza, że orzeczenie jest ważne przez okres trzech miesięcy od dnia jego wydania);

5) poniższe dokumenty poświadczające, że wykazujesz nienaganną postawę etyczną:

a) dokument 1:

Oświadczenie o następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz że nie zachodzą okoliczności, które zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz innymi przepisami prawa, w rozumieniu wymogu określonego w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mogłyby mieć wpływ na wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. (oświadczenie powinno również zawierać Twoje nazwisko i imię, oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia oraz Twój czytelny podpis), lub

b) dokument 2 (jeżeli jest możliwość jego uzyskania, w danym Państwie, z którego pochodzi lekarz):

Dokument potwierdzający Twoją niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w kraju, w którym wykonujesz/wykonywałeś zawód lekarza lub lekarza dentysty.

Wymagania jakie powinny spełniać złożone przez Ciebie dokumenty do Ministra Zdrowia

 1. Dołącz tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych na język polski przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326).  LISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH). Proszę Pamiętać, aby tłumacz odnosił się do wykazu specjalizacji z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (rozporządzenie do pobrania), wykaz specjalizacji znajduje się na stronach od 18 do 25.
 2. Złóż wszystkie dokumenty w oryginale. Zamiast oryginałów możesz złożyć odpisy, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez polskiego notariusza lub konsula albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli otrzymasz decyzję negatywną, masz 14 dni na to, żeby złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek przekaż na adres Ministerstwa Zdrowia.

Przebieg postępowania

 1. Minister właściwy do spraw zdrowia na podstawie załączonych do wniosku dokumentów może wyrazić zgodę w formie decyzji administracyjnej lub odmówić wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu lekarza/lekarza dentysty. Zgodę wydaje się w formie decyzji, której nadany zostaje tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu od razu (natychmiast) po jej wydaniu;
  Jeżeli wniosek nie będzie zawierał wszystkich wymaganych dokumentów Ministerstwo Zdrowia będzie się z Tobą kontaktować i wzywać do jego uzupełnienia.
 2. Jeżeli otrzymałeś decyzję pozytywną udaj się do Okręgowej Izby Lekarskiej właściwej ze względu na miejsce Twojego planowanego zatrudnienia w celu przyznania prawa wykonywania zawodu;
 3. Po okazaniu decyzji, którą otrzymałeś od Ministra Zdrowia, okręgowa izba lekarska przyzna Ci warunkowe prawo wykonywania zawodu i wyda dokument „prawo wykonywania zawodu lekarza” lub „prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty";
 4. Okręgowa izba lekarska przyznaje warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia;
 5. W przypadku gdy okręgowa izba lekarska nie przyzna Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu w terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji Ministra Zdrowia, lub gdy odmówi Ci przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu, do dnia prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu, możesz wykonywać zawód na podstawie i w zakresie określonym w decyzji Ministra Zdrowia i jesteś w tym okresie uznawany za lekarza albo lekarza dentystę posiadającego odpowiednie prawo wykonywania zawodu;
 6. Zgłoś Ministrowi Zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres zostałeś zatrudniony w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Zgłoszenia dokonaj za pośrednictwem Systemu Ewidencji Lekarzy (tzw. SEL). Brak dokonania tego zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody na wykonywanie przez Ciebie zawodu lekarza/lekarza dentysty. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ministra Zdrowia;
 7. Na podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty będziesz wykonywał świadczenia zdrowotne pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty;
 8. Na podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19;
 9. Jeżeli posiadasz już warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty przyznane przez okręgową radę lekarską, możesz zwrócić się z wnioskiem do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na wykonywanie zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19;
 10. Przekazane przez Ciebie dokumenty do wniosku zostaną zwrócone, po zakończeniu postępowania pocztą tradycyjną, na wskazany w podaniu adres korespondencyjny, wyłącznie w przypadku wystąpienia do Ministra Zdrowia z taką prośbą (z prośbą o zwrot złożonych dokumentów możesz się zwrócić do Ministra Zdrowia w dowolnym terminie).

Gdzie złożyć albo wysłać wniosek

Wniosek możesz wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Departament Rozwoju Kadr Medycznych

Miodowa 15
00-952 Warszawa

albo złożyć osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej w Biurze Podawczym Ministerstwa,

 • Osoba upoważniona do składania dokumentów w imieniu osoby składającej musi przedstawić do wglądu dokument potwierdzający jej tożsamość oraz upoważnienie do składania dokumentów w Biurze Podawczym Ministerstwa (kliknij aby pobrać szablon upoważnienia)

lub złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul przesyła elektronicznie odwzorowane dokumenty do ministra właściwego do spraw zdrowia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Kiedy złożyć wniosek

W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Pamiętaj

 1. Zgłoś Ministrowi Zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres zostałeś zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie. Zgłoszenia dokonaj za pośrednictwem Systemu Ewidencji Lekarzy (tzw. SEL). Brak dokonania zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia zgody na wykonywanie przez Ciebie zawodu lekarza/lekarza dentysty. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 2. Prawo wykonywania zawodu na powyższych zasadach może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 5 lat, bez możliwości jego przedłużenia.
 3. Na podstawie przyznanego Ci warunkowego prawa wykonywania zawodu, możesz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać zawód w podmiocie leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. 
 4. Jeżeli posiadasz już warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty przyznane przez okręgową izbę lekarską, możesz zwrócić się z wnioskiem do Ministra Zdrowia o wyrażenie zgody na wykonywanie zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19.
 5. Na podstawie przyznanego Ci prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty będziesz mógł wykonywać świadczenia zdrowotne pod nadzorem opiekuna będącego lekarzem posiadającym specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty.
 6. Osoby, które posiadają dyplom dane w państwie państwa, które w chwili jego wydania nie należało do UE, lecz obecnie należy, mają automatycznie uznane kwalifikacje i nie muszą korzystać z uproszczonego systemu dostępu do zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Warto wiedzieć

W okresie zatrudnienia na powyższych zasadach jako osoba, która uzyskała kwalifikacje poza UE, będziesz mógł:

1) przystąpić do nostryfikacji swojego dyplomu na jednej z uczelni w Polsce lub

2) przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego/Lekarsko- Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego przeprowadzanego przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

3) odbyć staż podyplomowy w Polsce lub uznać staż podyplomowy odbyty za granicą (decyzję w sprawie uznania stażu wydaje Minister Zdrowia - wniosek składa się do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdy staż odbywany jest poza Unią Europejską, Islandią, Norwegią, Liechtensteinem oraz Szwajcarią, zaś do Ministra Zdrowia, gdy staż odbywany jest w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii),

4) złożyć Lekarski Egzamin Końcowy/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy przeprowadzany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, co w przypadku złożenia go z wynikiem pozytywnym oraz po spełnieniu pozostałych warunków, m.in. wskazanych w punktach 1) lub 2) oraz 3) pozwoli na otrzymanie prawa wykonywania zawodu lekarza lub prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu bez ograniczeń da Ci możliwość ubiegania się o uznanie uzyskanego poza Unią Europejską, Islandią, Norwegią, Liechtensteinem oraz Szwajcarią tytułu specjalisty za równoważny z tytułem specjalisty w Rzeczypospolitej Polskiej (decyzję w tej sprawie wydaje Minister Zdrowia - wniosek składa się do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego).

Materiały

1. Załącznik
Załącznik​_nr​_2​_wzór​_wniosku​_-​_pwz​_warunkowe​_bez​_specjalizacji.docx 0.02MB

2. Wykaz załączników
Wykaz​_załączników​_do​_wniosku​_-​_warunkowe​_pwz​_-​_bez​_specjalizacji.docx 0.02MB

3. Oświadczenie pełnej zdolności do czynności prawnych

4. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej/ wykazuje nienaganną postawę etyczną lekarz/ lekarz dentysta

5. Oświadczenie o braku wymaganych dokumentów

6. Podanie o zwrot przesłanych dokumentów

7. Orzeczenie o stanie zdrowia

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz.U. 2020 poz. 514

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów Dz.U. 2020 poz. 1566

Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U. 2005 nr 112 poz. 938

USTAWA z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. 2020 poz. 2401 )